ASM Handbook Volume 5 Surface Engineering (Sổ tay ASM Tập 5: Kĩ thuật bề mặt)


This volume provides all the detailed information about surface cleaning, finishing, and coating that you'll find absolutely vital.

Sections include: Surface Cleaning, Finishing Methods, Plating and Electroplating, Dip/Barrier/Chemical Conversion Coatings, Vacuum and Controlled-Atmosphere Coating and Surface Modification Processes, Testing and Characterization of Coatings and Thin Films, Surface Engineering of Irons and Steels, Surface Engineering of Nonferrous Metals, Surface Engineering of Selected Nonmetallic Materials, Environmental Protection Issues, Glossary of Terms.

You'll read never-before published articles on testing of coatings and thin films, environmental concerns, and surface engineering of nonmetallic structural materials. There's also expanded analysis of advanced processes such as chemical vapor deposition, physical vapor deposition, and diffusion coatings. Plus you'll receive additional information in the areas of continuous coatings, electroplating, and finishing methods. A comprehensive glossary of terms is included.

You'll learn all the options available to improve the performance of metallic and selected nonmetallic parts along with procedures that can be utilized to enhance appearance and corrosion resistance, as well as wear, thermal, and electrical properties. You'll also find hundreds of tables, graphs, and charts that describe process parameters, solution compositions, operating conditions, specifications and the like along with numerous photographs and schematic drawings of processes and equipment.


Khối lượng này cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về làm sạch bề mặt, hoàn thiện, và lớp phủ mà bạn sẽ tìm thấy hoàn toàn quan trọng.

Các bộ phận bao gồm: Làm sạch bề mặt, phương pháp hoàn thiện, mạ và mạ điện, lớp phủ chuyển đổi nhúng / Barrier / hóa chất, hút chân không và kiểm soát khí quyển và quá trình sửa đổi bề mặt, kiểm tra và đặc tính lớp phủ và màng mỏng, kỹ thuật bề mặt của sắt và thép kim loại màu, Kỹ thuật bề mặt của vật liệu phi kim loại được chọn, các vấn đề bảo vệ môi trường, Bảng thuật ngữ của các điều khoản.

Bạn sẽ đọc các bài báo chưa từng được xuất bản về kiểm tra lớp phủ và màng mỏng, mối quan tâm về môi trường và kỹ thuật bề mặt của vật liệu kết cấu phi kim loại. Ngoài ra còn có phân tích mở rộng các quy trình tiên tiến như lắng đọng hơi hóa học, lắng đọng hơi vật lý và lớp phủ khuếch tán. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thông tin bổ sung trong các lĩnh vực của lớp phủ liên tục, mạ điện và phương pháp hoàn thiện. Một thuật ngữ toàn diện các thuật ngữ được bao gồm.

Bạn sẽ tìm hiểu tất cả các tùy chọn có sẵn để cải thiện hiệu suất của các bộ phận phi kim loại và được lựa chọn cùng với các quy trình có thể được sử dụng để tăng cường khả năng chống ăn mòn và xuất hiện, cũng như các đặc tính mặc, nhiệt và điện. Bạn cũng sẽ tìm thấy hàng trăm bảng, biểu đồ và biểu đồ mô tả các thông số quá trình, thành phần giải pháp, điều kiện hoạt động, thông số kỹ thuật và những thứ tương tự cùng với nhiều bức ảnh và bản vẽ sơ đồ quy trình và thiết bị.

Lưu ý: 

Tất cả "SÁCH SCAN" giới thiệu tại EBOOKBKMT được các CTV sưu tầm từ nhiều nguồn miễn phí trên mạng nhằm phục vụ mục đích học tập nghiên cứu, vì vậy rất có thể chưa có sự đồng ý từ tác giả. Cho nên, quý tác giả không cho đăng tác phẩm của mình vui lòng liên hệ BQT Website để được chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: