BÁO CÁO - Mạch vi điều khiển Robot do đường


Bài sử dụng các tài nguyên của 89S52 như sau:

-  Timer 0,1 chế đỗ 8 bit tạo xung dùng ngắt 1,3
-  Ngắt ngoài 0 để đếm đường bằng Encoder
-  PORT 1 đểnhận tín hiệu từ mắt dò
-  Và Pin I/O điều khiển


III. Đồ án Robot dò đường dùng vi điều khiển 89S52

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: