CHUYÊN ĐỀ - Đổi mới của văn học Việt Nam từ sau 1975 (PGS. Nguyễn Văn Long)


Xuất phát từ quan niệm thơ là hình ảnh và tiếng nói của tâm linh, vô thức, xu hướng này muốn khước từ, loại bỏ sự ám ảnh và áp lực của lý trí, của tư duy lôgic trong thơ. Các nhà thơ thuộc xu hướng này đề xuất "lối viết tự động", kiểu "thơ vụt hiện" và một số trường hợp đi theo hướng siêu thực, tượng trưng.

Những nhà thơ thuộc lớp trước như Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trần Dần đã đến với xu hướng này ngay từ cuối những năm 50 và những năm 60 ở thế kỷ trước (riêng Trần Dần đã là thành viên của nhóm Dạ Đài theo khuynh hướng tượng trưng, từ trước 1945). Hoàng Hưng lại đưa ra lối "thơ vụt hiện" như là bản tốc ký của những chớp lóe từ tiềm thức, vô thức. Bài thơ là tập hợp của những câu, những mệnh đề rời, không có mối liên kết nào với nhau, tập hợp một cách ngẫu nhiên. Một ví dụ: "Biển hà hát - tóc mướt. Vòng cong. Ríu ríu cánh bàng bàng. Châm chấm nở. Phanh phanh bay. Núm núm".

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: