ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Kỹ thuật điện tử (Trường CĐCN Huế)


1/ Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:
a Cho dòng một chiều đi qua nó một cách dễ dàng
b Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua dễ dàng
c Cho cả hai đi qua
d Ngăn cả hai

2/  Khi phân cực ngược cho một đi ốt loại si lic điện trở ngược của nó sẽ có giá trị là:
a Vô cùng lớn b Vừa phải
c Vô cùng nhỏ d Không có giá trị.

3/ Để đo nhiệt độ trong công nghệ làm lạnh thường phải dùng loại cảm biến nào?
a NTC                            b Nhiệt kế
 c   Cặp nhiệt điện d RTD

 4/ Cuộn cảm dùng để:
a Tạo thành cuộn chặn
b Tạo thành mạch cộng hưởng
c Tạo thành mạch lọc dải
d Tất cả
...

THAM KHẢO TOP SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT TRONG THÁNG

LINK DOWNLOAD


1/ Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:
a Cho dòng một chiều đi qua nó một cách dễ dàng
b Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua dễ dàng
c Cho cả hai đi qua
d Ngăn cả hai

2/  Khi phân cực ngược cho một đi ốt loại si lic điện trở ngược của nó sẽ có giá trị là:
a Vô cùng lớn b Vừa phải
c Vô cùng nhỏ d Không có giá trị.

3/ Để đo nhiệt độ trong công nghệ làm lạnh thường phải dùng loại cảm biến nào?
a NTC                            b Nhiệt kế
 c   Cặp nhiệt điện d RTD

 4/ Cuộn cảm dùng để:
a Tạo thành cuộn chặn
b Tạo thành mạch cộng hưởng
c Tạo thành mạch lọc dải
d Tất cả
...

THAM KHẢO TOP SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT TRONG THÁNG

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: