LUẬN VĂN - Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ streptomyces-griseus-vtcc-a-1126


   Streptomyces griseus là chủng xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp chitosanase khi chúng được nuôi trong môi trường có chất cảm ứng là chitosan. Chúng tôi nghiên cứu sự sản sinh chitosanase của Streptomyces griseus VTCC-A-1126 được lấy từ phòng bảo tồn giống vi sinh vật thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội ở dạng đông khô, được chuyển về Nha Trang bằng máy bay và được bảo quản ở 4oC
    Chủng Streptomyces griseus VTCC-A-1126 này được sử dụng để nghiên cứu sản xuất chitosanase theo phương pháp nuôi cấy lỏng. Sau khi dừng quá trình nuôi, tiến hành ly tâm loại bỏ tế bào để thu dịch thể chứa chitosanase và dùng các tác nhân kết tủa để kết tủa enzyme thu chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật.

    Hoạt tính của enzyme chitosanase được xác định dựa trên phương pháp định lượng sản phẩm glucosamin của quá trình phân giải chitosan. Một đơn vị hoạt tính được xác định là lượng enzyme cần thiết để giải phóng ra 1µg glucosamin trong thời gian một phút ở nhiệt độ 30oC.

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về enzyme và sinh tổng hợp enzyme của vi sinh vật
1.1.1. Tổng quan về enzyme
1.1.2. Sinh tổng hợp enzyme từ vi sinh vật
1.2. Tổng quan về chitosanase và khả năng sinh tổng hợp của vi sinh vật
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Phân loại enzyme chitosanase
1.2.3. Khả năng sinh tổng hợp chitosanase của vi sinh vật
1.3. Tổng quan về chitin, chitosan, glucosamine
1.4. Giới thiệu về xạ khuẩn và khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Xác định hoạt tính enzyme chitosanase
2.2.2. Xác định hàm lượng đường glucosamine
2.2.3. Xác định hàm lượng protein hòa tan
2.2.4. Xác định số lượng tế bào
2.2.5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm nghiên cứu nuôi cấy và thu nhận enzyme chitosanase từ Streptomyces griseus VTCC - A - 1126
2.2.6. Bố trí thí nghiệm xác định điều kiện ảnh hưởng đến hoạt độ của chitosanase
2.2.7. Áp dụng thủy phân chitosan bằng enzyme chitosanase từ Streptomyces griseus VTCC-A-1126
2.3. Các thiết bị thí nghiệm chủ yếu đã sử dụng
2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.
3.1. Xác định nguồn cacbon nuôi cấy Streptomyces griseus VTCC-A-1126 để thu sinh khối tế bào 5
3.2. Xác định thời gian thu nhận sinh khối thích hợp
3.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất cảm ứng - chitosan - trong môi trường nuôi cấy
đến khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase của Streptomyces griseus VTCCA-1126
3.4. Xác định thời gian nuôi sinh chitosanase thích hợp
3.5. Ảnh hưởng của loại tác nhân kết tủa đến hoạt độ chitosanase
3.6. Ảnh hưởng của nồng độ (%) aceton đến hoạt độ chitosanase
3.7. Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến hoạt độ CPE chitosanase
3.7.1. Ảnh hưởng của pH đến hoạt độ CPE chitosanase
3.7.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt độ CPE chitosanase
3.8. Kết quả sử dụng chế phẩm enzyme chit osanase để thủy phân dung dịch chitosan 1%
3.9. Quy trình thu chế phẩm chitosanase kỹ thuật từ Streptomyces griseus VTCC - A -1126

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: