LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang


Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng  nhân lực  của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015, luận văn đề xuất  một số  giải pháp  chủ yếu  nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới.


NỘI DUNG:

Chương  1.  CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VÀ  THỰC  TIỄN  VỀ  NÂNG  CAO
CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG  .........................   5
1.1 Khái niệm về nhân lực và chất lượng nhân lực   ................................ ...   5
1.1.1 Khái niệm nhân lực  ................................ ................................ .........   5
1.1.2 Khái niệm chất lượng nhân lực  ................................ .......................   6
1.2  Sự  cần  thiết  phải  nâng  cao  chất  lượng  nhân  lực  trong  ngân  hàng
thương mại   ................................ ................................ ..............................   7
1.3 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực trong ngân hàng thương mại   .   9
1.3.1 Hoạch định nhân lực   ................................ ................................ .......   9
1.3.2 Tuyển dụng nhân lực ................................ ................................ ....   10
1.3.3 Bố trí và đánh giá nhân lực   ................................ ...........................   11
1.3.4 Chính sách đãi ngộ nhân lực   ................................ .........................   12
1.3.5 Đào tạo và phát triển nhân lực   ................................ .......................   12
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực trong ngân
hàng thương mại  ................................ ................................ ....................   13
1.5  Kinh  nghiệm  nâng  cao  chất  lượng  nhân  lực  của  một  số  ngân  hàn g
thương  mại  và  bài  học  kinh  nghiệm  cho  Agribank  chi  nhánh  thành  phố
Tuyên Quang  ................................ ................................ .........................   16
1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực của một số NHTM   .....   16
1.5.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực cho Agribank chi
nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ..............................   23
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ................................ ......   24
2.1 Câu hỏi nghiên cứu   ................................ ................................ ..........   24
2.2 Phương pháp nghiên cứu  ................................ ................................ ..   24
2.2.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu   ................................ ........   24
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin   ................................ ....................   25
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin  ................................ ..................   26
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin   ................................ ..................   27
2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu   ................................ ...........................   28
2.3.1 Chỉ tiêu biểu hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực   ............   28
2.3.2 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hoá của nguồn nhân lực   .................   28
2.3.3 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực..........   28
2.3.4 Chỉ tiêu các kỹ năng mềm của nguồn nhân lực   ..............................   29
Chương  3.  THỰC  TRẠNG  CHẤT  LƯỢNG  NHÂN  LỰC  CỦA
AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG  .............   31
3.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu  ................................ ..........   31
3.1.1. Giới thiệu chung về thành phố Tuyên Quang   ................................   31
3.1.2. Giới thiệu chung về Agribank chi nhánh thành  phố Tuyên Quang  35
3.2.  Phân  tích  thực  trạng  chất  lượng  nhân  lực  của  Agribank  chi  nhánh
thành phố Tuyên Quang   ................................ ................................ .........   47
3.2.1 Trạng thái sức khỏe của cán bộ nhân viên  ................................ .....   47
3.2.2 Trình độ văn hóa của cán bộ nhân viên  ................................ .........   49
3.2.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ  nhân viên  .....................   50
3.2.4 Kỹ năng mềm  của cán bộ nhân viên   ................................ ..............   56
3.3 Đánh giá chung về chất lượng nhân lực tại Agribank chi nhánh thành
phố Tuyên Quang  ................................ ................................ ..................   57
3.3.1. Những kết quả đạt được   ................................ ...............................   57
3.3.2. Một số hạn chế  ................................ ................................ .............   60
3.3.3 Nguyên nhân gây ra các hạn chế   ................................ ...................   61
Chương  4.  ĐỊNH  HƯỚNG  VÀ  GIẢI  PHÁP  NÂNG  CAO  CHẤT
LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH  THÀNH PHỐ
TUYÊN QUANG  ................................ ................................ ..................   64
4.1. Định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank
chi nhánh thành phố Tuyên Quang   ................................ .........................   64
4.1.1  Định  hướng  phát  triển  của  Agribank  chi  nhánh  thành  phố  Tuyên
Quang đến năm 2020  ................................ ................................ .............   64
4.1.2  Mục  tiêu  nâng  cao  chất  lượng  nhân  lực  của  Agrib ank  chi  nhánh
thành phố Tuyên Quang đến năm 2020   ................................ ..................   67
4.2.  Giải  pháp  nâng  cao  chất  lượng  nhân  lực  của  Agribank  chi  nhánh
thành phố Tuyên Quang   ................................ ................................ .........   68
4.2.1 Hoàn thiện công tác phân tích vị trí việc làm   ................................ .   68
4.2.2  Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nhân  lực  .........................   70
4.2.3 Hoàn thiện kỹ năng làm việc theo nhóm  ................................ ........   72
4.2.4 Thực hiện  công tác phân công, bố  trí công việc hợp lý và tạo  môi
trường làm việc thân thiện   ................................ ................................ .....   73
4.2.5  Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho  người
lao động ................................ ................................ ................................   74
4.2.6 Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp   .................   76
4.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại Agribank chi
nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ..............................   77
4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước   ................................ .............   77
4.3.2 Kiến nghị với Agribank ................................ ................................   78
KẾT LUẬN  ................................ ................................ ..........................   79
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ................................ ................................ ....   80
PHỤ LỤC  ................................ ................................ .............................   82

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thảo Phạm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: