LUẬN VĂN - Thiết kế mạch dao động tạo tần số 1Hz


Tóm tắt: 

Đây là bài báo cáo về thiết kế mạch tạo chuỗi xung 1Hz chuẩn từ mạch dao động đa hài  phi ổn dùng thạch anh kết hợp cổng logic. Mạch gồm hai khối: khối mạch dao động đa hài phi ổn mắc theo kiểu song song và khối mạch chia tần số dùng IC 4060 và IC 4013.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: