Nghiên cứu quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp g1 tại aeon celadon tân phú


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Huyền Trần) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN
NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP  ..........................................................  3
1.1 Các Khái Niệm Cơ Bản Về Tuyển Dụng .....................................................  3
1.1.1 Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực  ...................................  3
1.2.1 Các nguồn tuyển dụng:..................................................................................  4
1.2.2 Phương pháp tuyển dụng  ...............................................................................  4
1.2 Quá Trình Tuyển Dụng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực  .........................  6
1.2.1 Quá trình tuyển dụng  .....................................................................................  6
1.2.2 Tìm kiếm người xin việc  .............................................................................  11
1.2.3 Đánh giá quá trình tuyển dụng  ....................................................................  13
1.3 Các Giải Pháp Thay Cho Tuyển Dụng ......................................................  14
1.4 Quá Trình Tuyển Chọn  ...............................................................................  16
1.5 Sự Cần Thiết Phải Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực
Tại Các Doanh Nghiệp…….  ..............................................................................  25
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC CẤP G1 TẠI CÔNG TY TNHH AEON MALL
CELADON TÂN PHÚ  .......................................................................................  26
2.1 Tóm Lƣợc Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển  ...................................  26
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển tại Nhật Bản và trên Thế giới  ..............  26
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Aeon tại Việt Nam  ........................  27
2.1.3 Chức Năng Và Lĩnh Vực Hoạt Động  ..........................................................  30
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây  .......................  31
2.2 Cơ Cấu Tổ Chức  ...........................................................................................  32
2.2.1 Cơ cấu hoạt động của Aeon  ........................................................................  32
2.2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự tại Aeon  ................................................................  37
2.3 Tình Hình Nhân Sự Và Quá Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp G1 Những
Năm Gần Đây Tại Aeon Celadon Tân Phú .....................................................  40
2.3.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp  .............................................................  40
2.3.2 Thực trạng tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các nghành hàng của Aeon
Celadon Tân Phú  ..................................................................................................  44
2.3.2.1 Quá trình tuyển dụng nhân sự…………………………………………..44
2.3.2.2 Đánh giá tính hiệu quả của quá trình tuyển dụng……………………… 56
CHƢƠNG III: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
CẤP G1 TẠI AEON MALL CELADON TÂN PHÚ  ......................................  59
3.1 Định Hƣớng Phát Triển Của Aeon Celadon Tân Phú Trong Những Năm
Tới.......  .................................................................................................................  59
3.2 Các Giải Pháp Cụ Thể Nhằm Cải Thiện Quy Trình Tuyển Dụng Và Đào
Tạo Nguồn Lao Động Phổ Thông Tại Aeon Celadon Tân Phú  .....................  62
KẾT LUẬN  .........................................................................................................  70
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................  71

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: