QUY TRÌNH - LẤY MẪU DẦU DO, FO, DẦU NHỜN TRONG NMNĐ VA1 (SOẠN THEO TIÊU CHUẨN ASTM D4057-95)


1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy  trình này chỉ áp dụng cho dầu nhiên liệu (FO, DO), dầu bôi trơn, và các loại mỡ nhờn dùng trong nhà máy điện, riêng dầu cách điện xem quy trình PVPVA1QT (dầu cách điện)

2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA TRONG QUY TRÌNH

Mẫu (sample): Một phần được lấy từ toàn bộ thể tích có chứa hoặc không chứa các thành phần có cùng những tỉ lệ, đại diện cho toàn bộ thể tích đó.
Lấy mẫu (sampling): Tất cả các bước cần thiết để lấy được một mẫu đại diện cho chất chứa trong bất kỳ đường ống, bể chứa hoặc các loại bình khác và đưa mẫu này vào bình chứa mẫu, các mẫu thử đại diện có thể lấy từ đây để phân tích.
Mẫu cục bộ (spot sample): Một mẫu được lấy ở một vị trí xác định trong một bể
chứa hoặc từ một đường ống tại một thời gian xác định.
Mẫu toàn phần (all-level sample): Mẫu lấy bằng cách nhúng chìm chai hay bình đã nút kín đến gần miệng xả, sau đó mở nút và kéo lên với tốc độ đều sao cho chất lỏng vào được xấp xỉ ¾ bình khi kéo lên khỏi bề mặt chất lỏng.
Mẫu di động (running sample): Mẫu lấy được bằng cách thả cốc hoặc chai xuống tới mức ngang mép dưới ống nối đầu xuất hoặc đường rẽ và được kéo lên đến bề mặt dầu với một tốc độ đều sao cho cốc hoặc chai lấy mẫu chứa khoảng ¾ dung tích khi lên khỏi bề mặt dầu.
Mẫu bề mặt (surface sample) : Mẫu cục bộ lấy ở bề mặt bồn chứa
Mẫu đỉnh (top samlple): Mẫu cục bộ lấy ở độ sâu 15cm (6 in) so với mặt thoáng chất lỏng
Mẫu trên (upper sample): Mẫu cục bộ được lấy ở giữa của 1/3 cột chất lỏng phía trên (ở khoảng cách 1/6 chiều sâu cột chất lỏng tính từ bề mặt chất lỏng).
Mẫu giữa (middle sample): Mẫu cục bộ được lấy ở 1/2 cột chất lỏng trong bể (ở khoảng cách 1/2 chiều sâu cột chất lỏng tính từ bề mặt chất lỏng).
Mẫu dưới (lower sample): Mẫu cục bộ được lấy ở giữa của 1/3 cột chất lỏng phía dưới trong bể (ở khoảng cách 5/6 chiều sâu cột chất lỏng tính từ bề mặt chất lỏng).
Mẫu xuất (outlet sample): Mẫu cục bộ được lấy ở độ sâu ngang với cửa đường ống xuất
Mẫu đáy (bottom sample): Mẫu cục bộ được lấy ở đáy của bể chứa, thùng chứa hoặc lấy ở điểm thấp nhất của đường ống.
Giải thích: Trên thực tế, thuật ngữ mẫu đáy có nhiều nghĩa khác nhau, vì vậy khi
dùng thuật ngữ này phải qui định cụ thể vị trí lấy mẫu (ví dụ: cách đáy 15cm(6 in.)).
Mẫu hỗn hợp (composite sample): Mẫu được trộn theo tỷ lệ thể tích mẫu dầu thuộc lô hàng chứa trong các phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể,...) khác nhau, từ các mẫu lấy đơn lẻ theo cách lấy mẫu di động hoặc lấy mẫu cục bộ. Mẫu hỗn hợp được coi là mẫu đại diện khi người lấy mẫu đảm bảo tuân thủ đúng qui trình và cách thức lấy mẫu đơn lẻ.
Mẫu đại diện (representative sample): Một phần được lấy từ toàn bộ thể tích, chứa các thành phần có cùng tỷ lệ đại diện cho toàn bộ thể tích đó.
Mẫu hỗn hợp đơn bể (single tank composite sample): là hỗn hợp được hình thành từ mẫu trên, mẫu giữa và mẫu dưới của cùng trong một bể

NỘI DUNG:

1. Phạm vi áp dụng 5
2. Thuật ngữ và định nghĩa trong quy trình 5
3. Vị trí các mẫu cục bộ trong bể chứa 6
4. Hướng dẫn lấy mẫu 6
5. Bình chứa và dụng cụ lấy mẫu 7
6. Yêu cầu chung khi lấy mẫu dầu 9
7. Các quy trình lấy mẫu dầu trong nhà máy nhiệt điện 10
8. Quy trình lấy mẫu 10
8.1 quy trình lấy mẫu cục bộ bằng core-type thief 10
8.2 quy trình lấy mẫu cục bộ bằng weighted bottle/beaker 10
8.3 quy trình lấy mẫu di động và mẫu toàn phần 11
8.4 quy trình lấy mẫu ở vòi - tap sampling 12
8.5 quy trình lấy mẫu đáy 13
8.5.1 Lấy mẫu đáy bằng dụng cụ Core-type thief (bộ hút mẫu hình côn) 13
8.5.2 Lấy mẫu bằng ống dài – Extended Tube Sampling 14

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: