Tài liệu - Ôn tập kì thi học sinh giỏi trung học phổ thông môn lịch sử (Phần lịch sử thế giới hiện đại 1918 -1945) – Châu Tiến Lộc


Câu hỏi 1. Trình bày những tiền ñề dẫn tới cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917.

a) Tiền đề chủ quan :
* Kinh tế
- Cuối thế kỉ XIX, nước Nga chuyển sang giai đoạn đế quốc.
+ Sự xuất hiện các công ty độc quyền và vai trò lũng loạn của nó trong đời sống kinh tế, chính trị của đất nước.
+ Sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp hình thành các tập đoàn tư bản tài chính.
- Chủ nghĩa đế quốc, một mặt phát triển sức sản xuất lên cao chưa từng có, tạo ra mâu thuẫn không thể dung hoà với nhau giữa sức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
- Mặt khác, ở Nga tồn tại quan hệ sản xuất phong kiến với nền nông nghiệp lạc hậu.

* Chính trị, xã hội
- Sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản độc quyền và những quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa, sự kết hợp những hình thái tiên tiến nhất và lạc hậu nhất làm cho nước Nga trở thành nơi hội tụ cao độ những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.
- Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Nga với chế độ Nga hoàng.
- Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.
- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
- Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.
- Toàn bộ những mâu thuẫn này chồng chéo lên nhau và ngày càng gay gắt làm cho nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợ dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc.
* Tiền đề chủ quan có ý nghĩa quan trọng và quyết định thắng lợi cách mạng là sức mạnh của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản Nga đã xây dựng chính đảng tiên phong, cách mạng chân chính của
mình đó là đảng Bônsêvích do Lênin sáng lập đảng được vũ trang bằng lí luận cách mạng của chủ nghĩa Mác, có khả năng lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và các tầng lớp nhân dân.

b) Tiền đề khách quan :
- Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho thắng lợi của cách mạng Nga 1917. Vì :
+ Chiến tranh làm cho nước Nga suy yếu, kiệt quệ về mọi mặt, thúc đẩy mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, dẫn đến cách mạng bùng nổ.
+ Chiến tranh làm cho các thế lực đế quốc không có điều kiện can thiệp vào cách mạng Nga.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: