TỔNG HỢP - DANH MỤC THUỐC NHẬP KHẨU KÊ KHAI GIÁ THUỐC


Trong thời gian kể từ thời điểm kê khai giá thuốc đến thời điểm hết hiệu lực của số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, trường hợp phát hiện giá thuốc kê khai chưa hợp lý thì Cục Quản lý dược - Bộ Y tế sẽ có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc kê khai trên

(Điểm a, Khoản 2, Điều 8, Chương II Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người).


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: