BÁO CÁO - Rủi ro trong hoạt động của Ngân Hàng


Buổi 1:
Khái niệm và các ảnh hưởng của RRTD
Các chỉ tiêu tính toán RRTD
Nguyên nhân gây ra RRTD (khách quan)
Buổi 2 :
Nguyên nhân gây ra RRTD (chủ quan)
Quản trị RRTD (triết lý – chiến lược – chính sách)

Buổi 3.
Các dấu hiệu nhận biết RRTD
Những tình huống đặc biệt !!!!!!!!
Đo lường RRTD – khách hàng cá nhân – doanh nghiệp
Buổi 4: Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế
Giới thiệu các công cụ phái sinh
Sử dụng công cụ hoán đổi, công cụ quyền chọn, công cụ tương lai
Nghiên cứu các tình huống

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: