EBOOK - Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long (Trần Đức Thạnh Cb)


Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét vuông, đường bờ biển trải dài hơn 3.260km, một hệ thống đảo ven bờ và vùng khơi chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về mặt an ninh quốc phòng cũng như kinh tế-xã hội của đất nước.


Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2020 được Đảng và Nhà nước ta xây dựng, đã xác định những nhiệm vụ chiến lược phải hoàn thành, nhằm khẳng định chủquyền Quốc gia trên biển, phát triển kinh tế biển, khoa học công nghệ biển, đưa nước ta trở thành một Quốc gia mạnh về biển, phù hợp với xu thế khai thác đại dương của thếgiới trong thế kỷ XXI. Việc thực hiện có kết quả các nhiệm vụtrên, phải dựa trên một cơ sở khoa học, kỹ thuật đầy đủ, vững chắc về điều kiện tựnhiên, sinh thái môi trường và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên biển của nước ta.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: