LUẬN VĂN - Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (Phragmites Australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên


Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong điều kiện mở cửa của kinh tế thị trường, các hoạt động khai thác khoáng sản đang được khai thác với quy mô ngày càng lớn. Công nghiệp khai thác Khoáng sản đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đạt được, ngành khai thác khoáng sản cũng đang đối mặt với những hậu quả nặng nề về sự suy giảm chất lượng môi trường xung quanh. Hoạt động khai thác khoáng sản đã làm phá vỡ cân bằng sinh thái được xác lập từ hàng ngàn năm, gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường và ngày càng trở thành vấn đề cấp bách.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: