LUẬN VĂN - Xây dựng hệ thống bài tập trong dạy học lập trình pascal tin học 11


Trong thực tế, Tin học là môn học vừa mang tính khoa học vừa mang tính kĩ thuật, ngành Tin học đang phát triển như vũ bão, ngày càng xâm nhập vào các ngành khoa học công nghệ và đời sống, môn Tin học phản ánh vào nhà trường những tri thức và phương pháp phổ thông cơ bản nhất trong những thành tựu cơ bản của nhân loại, sắp xếp chúng thành một hệ thống logic đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, tính thực tiễn, và tính sư phạm, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước, đáp ứng được yêu cầu của cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuẩn bị cho nền kinh tế tri thức. Tin học 11 giúp học sinh hình thành nên những kiên thức cơ bản và quan trọng nhất, chuẩn bị cho các em một hành trang để bước vào đời hoặc học lên những bậc học cao hơn. Đó cũng chính là chiếc chìa khoá mở cửa cho tương lai. Hiện nay môn Tin học đã trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông, đây là một thuận lợi lớn cho việc tiến hành giảng dạy.


NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ........................4
1.1 Lí luận về bài toán Toán học .........................................................................4
1.1.1 Bài toán và lời giải của bài toán ..............................................................4
1.1.2 Phương pháp tìm lời giải bài toán Toán học ...........................................6
1.2 Lí luận về bài toán Tin học ............................................................................7
1.2.1 Bài toán Tin học ......................................................................................7
1.2.2 Phương pháp tìm thuật giải bài toán Tin học: .........................................8
1.3 Đặc điểm năng lực nhận thức và năng lực lập trình của HS ở THPT .....12
1.4 Phân loại, vị trí và ý nghĩa của bài tập Tin học .........................................13
1.4.1 Phân loại ................................................................................................13
1.4.2 Vị trí ......................................................................................................13
1.4.3 Ý nghĩa ..................................................................................................14
1.5 Biện pháp sƣ phạm khi dạy học bài tập lập trình Tin học .......................14
1.5.1 Thông hiểu các thuật toán cơ bản .........................................................14
1.5.2 Phân tích tìm thuật toán giải bài toán ....................................................15
1.5.3 Lập trình và test chương trình với bộ dữ liệu cũ ...................................15
1.5.4 Khai thác bài toán .................................................................................16
CHƢƠNG 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP DẠY HỌC KĨ NĂNG LẬP
TRÌNH PASCAL CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƢỜNG THPT ........................20
2.1 Tổng quan các bài tập lập trình Tin học 11 THPT ...................................20
2.1.1 Nội dung chương trình các bài tập lập trình .........................................20
2.1.2 Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập nhằm củng cố kiến thức
và phát triển tư duy sáng tạo .....................................................................................21
2.2 Xây dựng hệ thống bài tập dạy học lập trình Pascal ở lớp 11 trƣờng
THPT ........................................................................................................................23
2.2.1 Hệ thống bài tập “Cấu trúc rẽ nhánh” ...................................................23
2.2.2 Hệ thống bài tập “Cấu trúc lặp” ............................................................29
2.2.3 Hệ thống bài tập “Kiểu mảng” ..............................................................34
2.2.4 Hệ thống bài tập “Kiểu xâu” .................................................................44
2.2.5 Hệ thống bài tập “Kiểu tệp” ..................................................................51
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ...................................................................................61
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN .............................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................64

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Kim Hạnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: