NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG KỸ THUẬT KHÔNG PHÁT THẢI (ZERO EMISSION TECHNIQUES SYSTEM)


Khái niệm “Không phát thải” ở đây không phải là số không (“0”) tuyệt đối trong phân tích, mà là không tồn tại dòng thải có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường do: (i) nồng độ và tải lượng thải của một chất trong dòng thải thấp hơn những biến động tự nhiên trong dòng vật chất thì coi như không có tác động lên môi trường hoặc (ii) mức sử dụng tài nguyên có thể tái tạo phải nhỏ hơn mức bổ sung hoặc (iii) nếu phải sử dụng tài nguyên không tái tạo, việc khai thác hàng năm phải thấp hơn lượng mà các thế hệ tương lai có quyền khai thác.
Không phát thải (KPT) là một khái niệm hợp nhất những công nghệ hiện hữu tốt nhất và mang tính nổi bật hướng tới loại trừ chất thải. KPT dựa trên nguyên lý tái thiết kế hệ thống công nghiệp một chiều hiện tại thành hệ thống khép kín mô phỏng theo những chu trình tự nhiên hoàn hảo nhằm giúp cộng đồng đạt được một nền kinh tế phát triển ổn định và cung cấp phương cách tự cung ứng đầy đủ.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN HỆ THỐNG KỸ THUẬT KHÔNG PHÁT THẢI 2
1.1. Khái niệm Không phát thải trong sản xuất công nghiệp 2
1.2. Cân bằng Vật chất – Năng lượng 2
1.3. Nội dung thực hiện hệ thống kỹ thuật không phát thải (ZETS) 3
1.3.1. Sản xuất sạch hơn và hiệu suất sinh thái 3
1.3.2. Cộng sinh công nghiệp, Sinh thái công nghiệp và Nhóm công nghiệp 4
1.3.3. Thiết kế sản phẩm – dịch vụ và thay đổi hành vi người tiêu dùng theo hướng mang tính sinh thái 4
1.3.4. Tận dụng và tái chế 4
1.3.5. Hệ thống sinh học tích hợp 4
1.3.6. Tài nguyên từ nguồn có thể tái tạo 5
1.3.7. Hóa học xanh 5
CHƯƠNG 2 : HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG VĨNH LONG (CHẾ BIẾN THỦY SẢN) 6
2.1. Giới thiệu chung 6
2.2. Hiện trạng sản xuất 6
2.2.1. Sản phẩm và công suất sản phẩm 6
2.2.2. Nguyên liệu và nhu cầu nguyên liệu 6
2.2.3. Tài nguyên và nhu cầu tài nguyên 6
2.2.4. Quy trình chế biến 6
2.2.5. Các số liệu trong sản xuất 8
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG VĨNH LONG 11
3.1. Tiêu chí sản xuất sạch hơn và hiệu suất sinh thái 11
3.1.1. Cân bằng vật chất và năng lượng 11
3.1.2. Đánh giá phân bổ tiêu thụ năng lượng 11
3.1.3. Đánh giá phân bổ tiêu thụ nước 12
3.2. Cộng sinh công nghiệp, Sinh thái công nghiệp và Nhóm công nghiệp 16
3.3. Thiết kế sản phẩm – dịch vụ và thay đổi hành vi người tiêu dùng theo hướng mang tính sinh thái 16
3.4. Tận dụng và tái chế 17
3.5. Hệ thống sinh học tích hợp 18
3.6. Tài nguyên từ nguồn có thể tái tạo 18
3.7. Hóa học xanh 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: