Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng keo dán trên cơ sở cao su nitril


Hóa học cao phân tử đã có quá trình phát triển tích cực và liên tục từ sau năm 1920 với những công trình nghiên cún lý thuyết hệ keo của Herman Staudinger (giải Nobel hóa học 1953). v ề mặt vật liệu, thập kỉ 1930 đã đem đến nhiều polyme mới có ý nghĩa kinh tế, kĩ thuật quan trọng như cao su clorpren, sợi polyamid và chất dẻo polyamid. Đến đầu thập kỉ 40 có sự bùng nô hàng loạt polyme mới.

Các lĩnh vực ứng dụng mới của polyme đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu hon về hiện tượng bám dính, nắm vững vấn đề liên quan đến keo dán và chất keo dính.Trong thế kỉ XX, công nghệ keo dán có bước tiến khổng lồ. Keo dán có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong kĩ thuật và y tế, trong xây dựng, trong hàng không...Với những khả năng ứng dụng rộng rãi như vậy, keo dán đã chiếm vị trí rất quan trọng. Người ta có thể chế tạo keo dán từ những polyme khác nhau. Trong đó, cao su nitril hay cao su nitril butadien (NBR) là cao su tống hợp từ 2 monome acrylonitril và butadien. Đây là một trong những cao su tống hợp được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay do những ưu điểm chịu dầu, bền môi trường và thời tiết cao và có giá thành hạ. Loại cao su này không chỉ ứng dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phấm cao su kỹ thuật, nó còn được ứng dụng làm các loại keo dán kỹ thuật. Với những ưu thế trên, để làm chất kết dính, bảo vệ cho hệ thống ống mềm từ vật liệu dệt đế xây dựng kết cấu bảo vệ các công trình kinh tế, quốc phòng, chúng tôi chọn đề tài: “ Nghiên cún chế tạo và úng dụng keo dán trên cơ sở cao su nitril” làm đề tài cho khóa luận của mình.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. TỔNG Q U A N ...........................................................................................3
1.1.. Keo dán kĩ th u ậ t................................................................................................... 3
l . ỉ . ỉ . Lịch sử phát triên, khái niệm về keo dán .................................................3
1.1.2. Nhừng ưu, nhược điềm của keo d á n ......................................................... 4
1.1.3. ứng dụng của keo d á n .................................................................................6
1.2. Cao su nitril butadien...........................................................................................8
1.2.1. Lịch sử phát triến của cao su nitril (NBR)................................................8
1.2.2. Đặc điếm cấu tạ o ..........................................................................................8
1.2.3. Phương pháp tông hợp N B R .................................................................. 10
1.2.4. Tính chất cơ lý và công n g h ệ................................................................. 12
1.3 Keo dán từ N B R...................................................................................................19
1.3.1. Lịch sử phát triên của keo dán từ N B R ................................................... 19
1.3.2 Đặc điếm cấu tạ o .........................................................................................19
1.3.3 Tính chất........................................................................................................ 19
1.3.4 Úng dụng.......................................................................................................20
1.4 Tình hình nghiên cứu chế tạo và ứng dụng của keo dán từ N B R ............. 20
Trên thế g iớ i...............................................................................................20
1.4.2 Trong nước................................................................................................... 20
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u ......................... 22
2.1 Thiết bị và vật liệu nghiên cún.........................................................................22
2.1.1 Thiết bị nghiên cứu...................................................................................... 22
2.1.2 Vật liệu nghiên c ứ u .....................................................................................22
2.2 Phương pháp chế tạo keo dán và mẫu th ử ...................................................... 23
2.2.1. Ché tạo keo dán trên cơ sở cao su nitril butadien................................ 23
2.2.2. Chế tạo mẫu thử khả năng kết dính của chắt kết dính với vải
mành polyeste.........................................................................................................23
2.2.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởỉig đến khả năng bám dính của chất
kết clính lên mành polyeste...................................................................................23
2.3 Phương pháp xác định một số tính chất cơ lí của keo dán.......................... 24
2.3.1 Phương pháp xác định khả năng bám dính của keo dán ......................24
2.3.2 Phương pháp xác định độ bền nhiệt, bền môi trường của keo d á n ... 24
2.3.3 Phương pháp xác định độ bền môi trường của keo dán ....................... 25
CHƯƠNG 3. KẾT QUÀ VÀ THẢO LU Ậ N .............................................................27
3.1. Ảnh hưởng của dung môi đến khả năng kết dính của vật liệu lên
mành polyeste............................................................................................................. 27
3.2. Ánh hưởng của thời gian cắt mạch sơ bộ đến khả năng kết dính của
vật liệu lên mành polyeste........................................................................................ 28
3.3. Ảnh hưởng của nồng độ NBR đến khả năng kết dính của vật liệu lên
mành polyeste............................................................................................................. 30
3.4. Ảnh hưởng của loại chất độn gia cường đến khả năng kết dính của
vật liệu lên mành polyeste........................................................................................ 33
3.5. Độ bền nhiệt và bền môi trường của chất kết dính, bảo vệ trên cơ sở
cao su nitril butadien................................................................................................. 35
3.5.1. Độ bền nhiệt của chất kết dính, bảo vệ trên cơ sở cao su nitril
butadien...................................................................................................................35
3.5.2. Độ bền môi tnròng của chất kết dính, bảo vệ trên cơ sở cao su nitríl
butadien....................................................................................................................36
KẾT L U Ậ N .....................................................................................................................38
TÀI LIỆU THAM K HẢO.............................................................................................39

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: