Nghiên cứu tinh chế dịch chiết từ vỏ quả ca cao để sản xuất Theobromin thô


Phương pháp quang phổ hấp thụ điện tử vùng tử ngọai (UV) và khả kiến (Vis) được áp dụng để xác định định tính (nhận biết chất), xác định định lượng, xác định cấu trúc, nghiên cứu phức chất (xác định thành phần, hằng số bền), hệ số hấp thụ phân tử.
Là chiếu chùm tia đơn sắc với một dãy các bước sóng qua dung dịch chất hấp thụ ánh sáng, khi đó các cấu tử trong dung dịch sẽ hấp thụ chọn lọc một số tia ở những bước sóng khác nhau tùy theo cấu trúc của mỗi chất.

Bộ phận phân tích và hiển thị kết quả cho ta biết các thông tin về cực đại hấp thụ và hiển thị các phổ đồ hấp thụ điện tử của các cấu tử trong dung dịch cần phân tích. Nếu kết quả cho thấy cực đại hấp thụ và cường độ quang phổ hấp thụ điện tử, của mẫu thử và mẫu chuẩn gần giống nhau trong khoảng bước sóng nhất định, ta có thể định tính được các mẫu nghiên cứu dựa trên mẫu chuẩn. Ban đầu xây dựng đường chuẩn từ Theobromin chuẩn, sau đó lấy mẫu cần phân tích Theobromin đi đo đọ hấp thụ ở bước sóng 276nm hoặc 310nm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: