ĐỒ ÁN - Dây chuyền sản xuất bánh qui xốp, năng suất 2600 tấn sản phẩm/ năm


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT 2

1.1. Ðặc điểm thiên nhiên và vị trí xây dựng 2

1.2. Nguồn cung cấp nguyên liệu 2

1.3. Khả năng hợp tác hoá, liên hợp hoá 2

1.4. Nguồn cung cấp điện, hơi, nước 3

1.5. Vấn đề nước thải của nhà máy 3

1.6. Nguồn cung cấp nhân công 3

1.7. Giao thông vận tải [14] 3


CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

2.1. Tổng quan về bánh 5

2.2. Cơ sở lý thuyết sản xuất bánh 5

2.3 . Nguyên liệu sản xuất bánh 7

CHƯƠNG 3 CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ.11

3.1 . Chọn dây chuyền công nghệ 11

3.2. Thuyết minh dây chuyền công nghệ 15

CHƯƠNG 4 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 30

4.1. Kế hoạch sản xuất của nhà máy 30

4.2. Tính cân bằng vật chất cho bánh qui xốp 30

4.3 . Tính cân bằng vật chất cho bánh trứng 36

CHƯƠNG 5 TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ 44

5.1 . Dây chuyền chuyến sản xuất bánh quy xốp 45

5.2 . Dây chuyền sản xuất bánh trứng 56

CHƯƠNG 6 TÍNH XÂY DỰNG 68

6.1. Tính nhân lực 68

6.2. Tính kích thước các công trình chính 71

6.3. Nhà hành chính và các nhà phục vụ sinh hoạt 76

6.4. Các công trình phụ trợ 78

CHƯƠNG 7 TÍNH HƠI - NHIÊN LIỆU - NƯỚC 81

7.1. Tính hơi và nồi hơi 81

7.2. Tính nhiên liệu 82

7.3. Tính nước 83

CHƯƠNG 8 KIỂM TRA SẢN XUẤT 85

8.1. Mục đích của việc kiểm tra sản xuất 85

8.2. Kiểm tra nguyên liệu 86

8.3 Kiểm tra các công đoạn sản xuất 87

8.4. Phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu và thành phẩm [4] 88

CHƯƠNG 9 AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH 95

9.1. An toàn lao động 95

9.2. Vệ sinh công nghiệp 98

KẾT LUẬN. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: