ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài


Cô đặc là phương pháp thường được dùng để tăng nồng độ một cấu tử nào đó trong dung dịch 2 hay nhiều cấu tử . Tuỳ theo tính chất của cấu tử khó bay hơi hay dễ bay hơi ta có thể tách một phần dung môi (cấu tử dễ bay hơi hơn) bằng phương pháp nhiệt độ (đun nóng) hay bằng phương pháp làm lạnh kết tinh.
Trong đồ án này ta dùng phương pháp nhiệt. Trong phương pháp nhiệt, dưới tác dụng của nhiệt (đun nóng), dung môi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi khi áp suất riêng phần của nó bằng áp suất bên ngoài tác dụng lên mặt thoáng của dung dịch (tức khi dung dịch sôi). Để cô đặc các dung dịch không chịu được nhiệt độ cao (như dung dịch đường) đòi hỏi phải cô đặc ở nhiệt độ đủ thấp ứng với áp suất cân bằng ở mặt thoáng thấp.


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan 2
I. Nhiệm vụ đồ án 2
II. Lựa chọn thiết bị 2
III. Quy trình công nghệ 3

Chương 2: Thiết bị cô đặc 7
I. Sơ lược về thiết bị cô đặc 7
II. Cân bằng vật chất năng lượng 7
III. Kích thước thiết bị 10

Chương 3: Thiết bị phụ 29
I. Thiết bị ngưng tụ baromet 29
II. Thiết bị gia nhiệt 34
III. Tính và chọn bơm 35

Chương 4: Kiểm soát và điều khiển quá trình 41

Tổng kết 45

Tài liệu tham khảo 47


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: