ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy chế biến hải sản (cá thu hấp ngâm dầu & cá thu rán sốt cà chua)


Chương 1. Lập luận kinh tế kỹ thuật 05

1.1. Vị trí địa lí 05

1.2. Vùng nguyên liệu 06

1.3. Hệ thống giao thông 06

1.4. Nguồn nước 07

1.5 Hệ thống xử lí nước thải 07

1.6 Nguồn điện 07

1.7 Nguồn lao động 08

1.8 Thị trường 08

1.9 Hợp tác hoá 08

1.10 Nhiên liệu 08

Chương 2. Nguyên liệu 09

2.1 Cá thu 09

2.2 Dầu thực vật. 11

2.3 Cà chua nghiền, cà chua bột 12

2.4 Muối ăn 12

2.5 Đường 13

2.6 Nước 13

2.7 Axit axetic 13

2.8 Hành, tiêu, ớt, lá nguyệt quế 13

Chương 3. Quy trình công nghệ sản xuất 14

3.1. Quy trình công nghệ sản xuất cá thu hấp ngâm dầu 14

3.1.1 Sơ đồ quy trình 14

3.1.2 Thuyết minh quy trình. 18

3.2 Cá thu rán sốt cà chua. 19

3.2.1 Sơ đồ quy trình 20

3.2.2 Thuyết minh quy trình 21

Chương 4. Tính sản xuất 25

4.1 Biểu đồ bố trí sản xuất. 25

4.2. Tính cân bằng nguyên liệu 26

Chương 5. Tính và chọn thiết bị 33

5.1 Dây truyền cá thu hấp ngâm dầu. 33

5.1.1 Bể tan giá. 34

5.1.2 Băng tải mổ rửa. 34

5.1.3 Máy cắt khúc. 34

5.1.4 Máy muối cá 35

5.1.5 Băng tải rửa hộp 36

5.1.6 Băng tải xếp hộp 36

5.1.7 Thiết bị hấp 37

5.1.8 Xử lí sau hấp 37

5.1.9 Thiết bị đun nóng dầu 37

5.1.10 Bơm dầu 38

5.1.11 Thiết bị rót hộp 39

5.1.12 Máy ghép mí chân không 39

5.1.13 Thiết bị thanh trùng 40

5.1.14 Bể đón hộp 42

5.1.15 Monoray 42

5.1.16 Máy dán nhãn. 42

5.2 Dây chuyền cá thu rán sốt cà chua. 43

5.2.1 Bể tan giá. 43

5.2.2 Băng tải mổ rửa. 44

5.2.3 Máy cắt khúc. 44

5.2.4 Máy muối cá 45

5.2.5 Xếp khay 45

5.2.6 Thiết bị rán 46

5.2.7 Làm nguội 46

5.2.8 Băng tải rửa hộp 46

5.2.9 Thiết bị nấu nước sốt 47

5.2.10 Bơm nước sốt 47

5.2.11 Băng tải xếp hộp 48

5.2.12 Thiết bị rót hộp 49

5.2.13 Máy ghép mí chân không 49

5.2.14 Thiết bị thanh trùng 50

5.2.15 Bể đón hộp 50

5.2.16 Monoray 50

5.2.17 Máy dán nhãn. 50

Chương 6. Tính hơi 54

6.1 Dây chuyền cá thu hấp ngâm dầu. 54

6.2 Dây chuyền cá thu rán sốt cà chua. 63

6.3. Chi phí hơi cho toàn bộ nhà máy 73

6.4 Chọn nồi hơi. 79

Chương 7.Tính chi phí điện nước 81

7.1 Tiêu chuẩn nước 81

7.2 Tiêu chuẩn hoá lí 81

7.3 Tiêu chuẩn vi sinh vật 81

7.4 Sơ đồ cấp thoát nước trong nhà máy 82

7.5 Tính nước tiêu thụ 83

Chương 8. Tính xây dựng 85

8.1 Quy định chung khi xây dựng cơ sở chế biến thuỷ sản 85

8.2 Các công trình cụ thể 88

8.3 Các chỉ tiêu kinh tế xây dựng 96

Chương 9. Tính điện 97

9.1 Tính phụ tải chiếu sáng. 97

9.2 Tính phụ tải động lực 103

9.3 Xác định công suất và dung lượng bù 106

Chương 10. Tính kinh tế 110

10.1 Tổ chức nhà máy và điều hành sản xuất. 110

10.2 Tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh 114

Chương 11. Kiểm tra sản xuất an toàn thực phẩm.125

Kết luận 132

Tài liệu tham khảo 133


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: