ĐỒ ÁN - Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinylclorua với năng suất 120.000 tấn/ năm (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:

Phần I TỔNG QUAN 4

CHƯƠNG I: TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 4

I.1 Tính chất của nguyên liệu: 4

I.1.1 Tính chất của axetylen: 4

I.1.2 Các phương pháp điều chế axetylen: 9

I.2 Tính chất của axit HCl: 12

I.2.1 Tính chất vật lý: 12

I.2.2 Tính chất hóa học: 12

I.2.3 Các phương pháp sản xuất axit HCl phổ biến trên thế giới: 13

I.3 Tính chất của sản phẩm VC: 13

I.3.1 Tính chất vật lý : 13

I.3.2 Tính chất hóa học: 14

I.4 Ảnh hưởng của VC tới sức khỏe con người và môi trường: 15

I.4.1 Đối với sức khỏe con người: 15


I.4.2 Đối với môi trường: 16

I.4.3 Bảo quản VC: 16

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VC 16

II.1 Công nghệ tổng hợp VC từ Etylen: 16

II.1.1 Sản xuất EDC bằng quá trình clo hoá Etylen: 17

II.1.2 Nhiệt phân DEC tạo VC: 20

II.1.3 Quá trình Clo hoá Etylen: 22

II.2 Sản xuất VC bằng các quá trình liên hợp: 24

1. Sơ đồ 1: 24

2. Sơ đồ 2: 24

4. Sơ đồ 4: 25

II.3 Sản xuất VC đi từ Axetylen: 25

II.3.1 Cở sở quá trình sản xuất VC từ axetylen dựa trên phản ứng: 25

II.3.2 Cơ chế của quá trình sản suất VC từ axetylen: 25

II.4 Một số sơ đồ công nghệ sản xuất VC từ C2H2 và HCl xúc tác HgCl2/C*: 31

II.4.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất VC cổ điển: 31

II.4.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất VC hiện đại: 32

II.4.3 So sánh công nghệ 35

PHẦN II. TÍNH TOÁN 36

III.1 Xác định thời gian làm việc của phân xưởng: 36

III.2 Tính cân bằng vật chất: 37

PHẦN 3: TÌNH HÌNH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. 40

IV.1 Kế hoạch sản xuất VCM ở Wilhelmshaven( CHLB Đức) 40

IV.2 Công nghệ sản xuất VCM ở Kerteh( Malaysia): 40

IV.3 Tình hình sản xuất VCM ở Việt Nam: 41

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: