PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN - BẢNG BĂM VỚI PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI TRỰC TIẾP (Kèm chương trình)


Phép băm (key transformation) – hay còn gọi là phép biến đổi khoá là một phương pháp tham khảo trực tiếp các phần tử trong một bảng thông qua việc biến đổi số học trên những khoá (key) để có được địa chỉ tương ứng của những phần tử ở trong bảng. Tổng quát hơn, phép băm là một ánh xạ thích hợp H từ tập khoá K vào tập địa chỉ A:


NỘI DUNG:

I. MỞ ĐẦU 3
II. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH 3
1. Hàm băm (Hash Function) 3
2. Hàm Băm sử dụng Phương pháp chia 4
3. Hàm Băm sử dụng Phương pháp nhân 4
4. Phép băm phổ quát (universal hashing) 5
II. BẢNG BĂM  (Hash Table - Direct-address table) 5
1.  Mô tả dữ liệu 5
2. Các phép toán trên bảng băm 5
3. Các Bảng băm thông dụng 6
4. Ưu điểm của các Bảng băm: 6
III. BẢNG BĂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI TRỰC TIẾP (Direct chaining Method) 7
1. Khai báo cấu trúc bảng băm 9
2. Các phép toán 9
3. Màn hình chương trình phần mềm mô phỏng 15
3. Nhận xét bảng băm dùng phương pháp kết nối trực tiếp 16
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: