SLIDE BÁO CÁO - Thẩm định quy trình sản xuất viên nén paracetamol giải phóng nhanh


Do tỷ trọng giữa hạt paracetamol và hạt natri bicarbonat có sự chênh lệch đáng kể nên cần thẩm định thời gian trộn hoàn tất để đảm bảo độ đồng đều hàm lượng.

Tiến hành trộn hạt paracetamol và hạt natri bicarbonat với tá dược trơn và tá dược rã ngoài, lấy mẫu tại các thời điểm 8’, 9’, 10’, 11’ ở lô P1. Dựa vào kết quả đánh giá độ phân tán hàm lượng của lô P1 để lựa chọn thời gian trộn hoàn tất thích hợp cho lô P2 và P3.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: