TÀI LIỆU - Quy trình bóc tách khối lượng (Hệ cơ)


NỘI DUNG:

I. Tiếp nhận thông tin (HSMT).
II. Phân tích, đánh giá .
III. Bóc khối lượng chi tiết.
IV. Hoàn thiện và kết luận.


I: Tiếp nhận thông tin (HSMT)
1: Thông tin dự án:
a: Thông tin chung
- Tên dự án
- Địa điểm
- Quy mô: Diện tích, cao trình…
- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế…
b: Bản vẽ
- Loại bản vẽ: CAD, PDF, hình ảnh…
- Số lượng
- Tính chất
c: Chỉ dẫn kỹ thuật ( Có hoặc không )
- Số lượng
- Nội dung
d: Yêu cầu từ khách hàng, cấp trên
- Phạm vi công việc
- Thông tin bổ sung
=> Thông tin phải rõ ràng, chính xác. Trong trường hợp thiếu sót, không đầy đủ cần cung cấp và
làm rõ ngay (Nếu có điều kiện khảo sát thực tế thì càng tốt).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: