TUYỂN TẬP - Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)


Bài 1: (2 điểm)

Hai xe xuất phát cùng lúc từ A để đi đến B với cùng vận tốc 30 km/h. Đi được 1/3 quãng đường thì xe thứ hai tăng tốc và đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 40 km/h, nên đến B sớm hơn xe thứ nhất 5 phút. Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB?


Bài 2 (2 điểm): 
Một chất điểm chuyển động từ A đến B (cách A một đoạn s = 315m) . Cứ chuyển động được 3 giây thì chất điểm lại nghỉ 1 giây. Trong 3 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc  . Trong các khoảng 3 giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc 2vo, 3v0, …, nv0.  Tìm vận tốc trung bình của chất điểm trên quãng đường AB?
Bài 3 (2 điểm):

Một vật rơi tự do đi được 10m cuối cùng của quãng đường trong khoảng thời gian 0,25s. Cho g = 9,8m/s2. Tính:
  a. Vận tốc của vật khi chạm đất và độ cao từ đó vật bắt đầu rơi?
  b. Gỉa sử cũng từ độ cao này người ta ném thẳng đứng một vật thứ hai (cùng một lúc với khi thả vật thứ nhất rơi tự do) . Hỏi phải ném vật thứ hai với vận tốc ban đầu có hướng và độ lớn  như thế nào để vật này chạm mặt đất trước vật rơi tự do 1 giây.

...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: