VIDEO - Thiết kế chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên phục vụ các khu du lịch miền núi (PGS.TS.Võ Chí Chính)


Dưới đây là thông tin và video mô tả dự án đang trong quá trình chạy thử chuẩn bị nghiệm thu cấp Nhà nước (Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Võ Chí Chính - ĐHBK Đà Nẵng) - Một người Thầy mà Admin hết sức kính trọng.


1. Tên dự án SXTN: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi

2. Mã số: ĐTĐL.CN.18/16

3. Kinh phí: Tổng kính phí thực hiện đề tài : 3.850.000.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng)

-  Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.850.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Kinh phí từ nguồn khác: Không.

4. Thời gian thực hiện:  24 tháng, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018.

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng thay thế - Thuộc trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Võ Chí Chính.

7. Các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ: TS. Vũ Huy Khuê; ThS Mã Phước Hoàng; PGS.TS. Trần Thanh Sơn; TS. Nguyễn Thành Văn; TS. Thái Ngọc Sơn; TS. Phạm Duy Vũ; TS. Phan Minh Đức; TS. Phạm Thị Kim Loan; ThS. Lê Thị Châu Duyên.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ: tháng 11 năm 2018.

9. Địa điểm nghiệm thu: Tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

10.1. Hoàn thành tốt các sản phẩm dạng I

Hoàn thành việc tính toán thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống thiết bị, cụ thể:

- Hệ thống biến đổi thủy năng để chạy máy lạnh và phát điện: Tua bin gáo chạy máy lạnh 7,5 kW; tua bin phát điện 3 kW; hệ thống đường ống dẫn nước và các thiết bị phụ khác.

- Hệ thống lạnh sản xuất đá viên năng suất 1000 kg/ngày.

- Hệ thống kho lạnh bảo quản đá và thực phẩm : Kho bảo quản đá dung tích 15m3 và kho bảo quản thực phẩm dung tích 20m3.

- Hệ thống điều khiển tự động và ổn định tốc độ máy nén, với các thiết bị chính

10.2. Hoàn thành tốt các sản phẩm dạng II

Đề tài cũng đã hoàn thành việc xây dựng các bộ tài liệu liên quan đến tính toán thiết kế, lắp đặt hệ thống cũng như qui trình lắp đặt và vận hành chệ thống, cụ thể:

- Bộ tài liệu tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống biến đổi thủy năng để chạy máy lạnh và phát điện.

- Bộ tài liệu tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên.

- Bộ tài liệu tính toán thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển không chế, ổn định công suất.

- Qui trình lắp đặt và vận hành toàn hệ thống.

10.3. Hoàn thành tốt các sản phẩm dạng III

Công bố 03 bài báo khoa học liên quan đến đề tài:

- Bài báo 1: Nghiên cứu tính toán thiết kế và triển khai ứng dụng hệ thống lạnh máy đá viên sử dụng sức nước – Kỷ yếu Hội thảo CLB các trường ĐH kỹ thuật, trang 290-295

- Bài báo 2: Nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng nước công suất nhỏ để làm lạnh – Tạp chí KHCN của ĐHĐN, số 5(126) 2018, quyển 1, trang 9-11

- Bài báo 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống ứng dụng nguồn năng lượng nước để làm lạnh – Tạp chí KHCN của ĐHĐN, số 7 (128),  trang 15-17

10.4. Các sản phẩm khác

- Đào tạo 01 thạc sĩ

- Đang đăng ký sở hữu trí tuệ

Đánh giá chung : Đề tài đã hoàn thành các sản phẩm cơ bản nêu trong thuyết minh, đã tiến hành tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống đạt yêu cầu đề ra. Kết quả triển khai mang lại giá trị kinh tế, xã hội và môi trường tốt.

VIDEO THAM KHẢO:NGUỒN: FACEBOOK (PGS.TS. VÕ CHÍ CHÍNH)
M_tả

No comments: