Hiển thị các bài đăng có nhãn F. Bài viết kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn F. Bài viết kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

TCVN 3890:2023 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ (FULL)

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3890:2023

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

Lời nói đầu

TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009

TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3890:2023

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

Lời nói đầu

TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009

TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

M_tả
M_tả

QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

M_tả
M_tả

Hướng dẫn sửa chữa máy điều hòa 2 mãnh Gree Inverter bị lỗi E6Mã lỗi E6 trên máy điều hòa Gree Inverter hiển thị cho biết kết nối truyền thông giữa dàn lạnh và dàn nóng bị lỗi. Đơn giản là nếu lỗi E6 xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa của bạn hoặc ở trên dàn lạnh, điều đó có nghĩa là dây tín hiệu hoặc mainboard PCB (printed circuit board) không được kết nối theo thứ tự đúng hoặc mất kết nối.Mã lỗi E6 trên máy điều hòa Gree Inverter hiển thị cho biết kết nối truyền thông giữa dàn lạnh và dàn nóng bị lỗi. Đơn giản là nếu lỗi E6 xuất hiện trên bộ điều khiển từ xa của bạn hoặc ở trên dàn lạnh, điều đó có nghĩa là dây tín hiệu hoặc mainboard PCB (printed circuit board) không được kết nối theo thứ tự đúng hoặc mất kết nối.

M_tả
M_tả

TCVN 7806:2007 SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH (FULL)


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7806:2007

ISO 1842:1991

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 7806:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1842:1991;

TCVN 7806:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của sản phẩm rau, quả bằng điện thế.

2. Nguyên tắc

Xác định sự chênh điện giữa hai điện cực được nhúng vào dung dịch thử.

3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7806:2007

ISO 1842:1991

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 7806:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1842:1991;

TCVN 7806:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐỘ pH

Fruit and vegetable products - Determination of pH

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của sản phẩm rau, quả bằng điện thế.

2. Nguyên tắc

Xác định sự chênh điện giữa hai điện cực được nhúng vào dung dịch thử.

3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

M_tả
M_tả

TCVN 5979:2021 ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5979:2021

ISO 10390:2021

ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

Soil, treated biowaste and sludge - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 5979:2021 thay thế cho TCVN 5979:2007.

TCVN 5979:2021 hoàn toàn tương đương với ISO 10390:2021.

TCVN 5979:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

 

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5979:2021

ISO 10390:2021

ĐẤT, CHẤT THẢI SINH HỌC ĐÃ XỬ LÝ VÀ BÙN - XÁC ĐỊNH pH

Soil, treated biowaste and sludge - Determination of pH

Lời nói đầu

TCVN 5979:2021 thay thế cho TCVN 5979:2007.

TCVN 5979:2021 hoàn toàn tương đương với ISO 10390:2021.

TCVN 5979:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

 

M_tả
M_tả

GÓC KỸ THUẬT - TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ VALVETRONIC1. Lịch sử phát triển của hệ thồng valvetronic


Như chúng ta đã biết hệ thống vanos mới chỉ thay đổi dược thời điểm phối khí mà chưa tác động sâu vào độ nâng xupap. Do đó BMW tiếp tục phát minh ra hệ thống Valvetronic và xuất hiện lần đầu trên mẫu xe BWM 316ti 4 xylanh nhỏ gọn vào tháng 6 năm 2001 và hiện nay được xử dụng rộng rãi trên các mẫu BMW 3-series. 

Động cơ ứng dụng công nghệ Valvetronic được trang bị hệ thống máy tính quản lý có bộ xử lí 40-megahertz, 32 bit trên xe và là động cơ đầu tiên trên thế giới không sử dụng bướm ga.1. Lịch sử phát triển của hệ thồng valvetronic


Như chúng ta đã biết hệ thống vanos mới chỉ thay đổi dược thời điểm phối khí mà chưa tác động sâu vào độ nâng xupap. Do đó BMW tiếp tục phát minh ra hệ thống Valvetronic và xuất hiện lần đầu trên mẫu xe BWM 316ti 4 xylanh nhỏ gọn vào tháng 6 năm 2001 và hiện nay được xử dụng rộng rãi trên các mẫu BMW 3-series. 

Động cơ ứng dụng công nghệ Valvetronic được trang bị hệ thống máy tính quản lý có bộ xử lí 40-megahertz, 32 bit trên xe và là động cơ đầu tiên trên thế giới không sử dụng bướm ga.

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP - Mã lỗi CHX của máy điều hòa LG và cách kiểm tra lỗi (Full update)Cách check mã lỗi trên điều hòa LG Inverter


- Điều hòa LG Inverter có thể chia thành 2 loại, một loại có màn hình hiển thị LED và loại còn lại thì không. Cách báo lỗi của 2 loại này cũng khác nhau.

+ Điều hòa LG Inverter có màn hình hiển thị LED: Bạn có kiểm tra mã lỗi điều hòa này rất đơn giản bằng cách nhìn lên màn hình hiển thị khi máy lạnh có bất cứ dấu hiệu bất thường nào sẽ báo lỗi ngay trên màn hình.

+ Điều hòa LG Inverter không có màn hình LED: Khi đó không có mã lỗi điều hòa LG mà sẽ hiển thị mà thông qua đèn báo. Khi máy lạnh sẽ báo lỗi bằng cách nhấp nháy đèn. Cách test lỗi điều hòa LG rất đơn giản chính là đếm số lần nhấp nháy đèn để ứng với bảng mã lỗi máy lạnh LG. Ví dụ đèn nháy 1 lần, 2 lần hay 3 lần sẽ ứng với mã lõi CH01, CH02 hay CH03.Cách check mã lỗi trên điều hòa LG Inverter


- Điều hòa LG Inverter có thể chia thành 2 loại, một loại có màn hình hiển thị LED và loại còn lại thì không. Cách báo lỗi của 2 loại này cũng khác nhau.

+ Điều hòa LG Inverter có màn hình hiển thị LED: Bạn có kiểm tra mã lỗi điều hòa này rất đơn giản bằng cách nhìn lên màn hình hiển thị khi máy lạnh có bất cứ dấu hiệu bất thường nào sẽ báo lỗi ngay trên màn hình.

+ Điều hòa LG Inverter không có màn hình LED: Khi đó không có mã lỗi điều hòa LG mà sẽ hiển thị mà thông qua đèn báo. Khi máy lạnh sẽ báo lỗi bằng cách nhấp nháy đèn. Cách test lỗi điều hòa LG rất đơn giản chính là đếm số lần nhấp nháy đèn để ứng với bảng mã lỗi máy lạnh LG. Ví dụ đèn nháy 1 lần, 2 lần hay 3 lần sẽ ứng với mã lõi CH01, CH02 hay CH03.

M_tả
M_tả

Động cơ điện 1 pha - Sơ đồ đấu dây, các chế độ làm việc và một số lỗi thường gặpSử dụng sơ đồ đấu dây motor 1 pha khi bạn đã xác định được cuộn đề, trong đó cuộn nào là cuộn chạy để có thể đấu tụ khởi động vào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là gặp trường hợp hồ sơ thông tin cũng như lý lịch của motor bị mất, phai mờ không còn dấu vết thì việc đấu điện sẽ rất khó khăn, thậm chí nếu đấu sai còn gây cháy motor. Vậy nên hôm nay, EBOOKBKMT sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu dây motor 1 pha cho hoạt động hiệu quả nhất.Sử dụng sơ đồ đấu dây motor 1 pha khi bạn đã xác định được cuộn đề, trong đó cuộn nào là cuộn chạy để có thể đấu tụ khởi động vào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là gặp trường hợp hồ sơ thông tin cũng như lý lịch của motor bị mất, phai mờ không còn dấu vết thì việc đấu điện sẽ rất khó khăn, thậm chí nếu đấu sai còn gây cháy motor. Vậy nên hôm nay, EBOOKBKMT sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu dây motor 1 pha cho hoạt động hiệu quả nhất.

M_tả
M_tả

83/2017/ND-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (FULL)

 


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

M_tả
M_tả

Tìm hiểu về dòng điện rò và “những hiểm họa không lường được” của nóTrong thực tế, chắc hẳn không ít lần bạn bị giật điện khi chạm tay vào phần vỏ kim loại của các thiết bị điện như quạt điện, máy khoan cầm tay, máy quạt… điều này xảy ra là do khả năng cách điện của thiết bị kém hoặc do dòng điện cấp vào bất chợt tăng đột ngột làm ảnh hưởng đến khả năng cách điện của thiết bị. .Trong thực tế, chắc hẳn không ít lần bạn bị giật điện khi chạm tay vào phần vỏ kim loại của các thiết bị điện như quạt điện, máy khoan cầm tay, máy quạt… điều này xảy ra là do khả năng cách điện của thiết bị kém hoặc do dòng điện cấp vào bất chợt tăng đột ngột làm ảnh hưởng đến khả năng cách điện của thiết bị. .

M_tả
M_tả

Hướng dẫn cách ghép xe ngang thực tế ngoài đường đơn giản nhấtGhép xe ngang ngoài nơi đỗ ngoài thực tế được sử dụng rất nhiều. Cách làm của nó cực dễ, dễ hơn rất nhiều so với quá trình thi sát hạch.Ghép xe ngang ngoài nơi đỗ ngoài thực tế được sử dụng rất nhiều. Cách làm của nó cực dễ, dễ hơn rất nhiều so với quá trình thi sát hạch.

M_tả
M_tả

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH (FULL Tiếng Anh + Tiếng Việt)

 


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QCVN 06:2022/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

 


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QCVN 06:2022/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

M_tả
M_tả

Tìm hiểu sự cố nổ máy nén lạnh của máy điều hòa không khí (Máy lạnh)Hiện tượng


Máy nén bị nổ do sự cháy đột ngột của dầu trong quá trình thu hồi gas để sửa chữa, hoặc trong quá trình thu hồi gas để di chuyển dàn nóng, có lẫn không khí ở trong hệ thống máy.
Hiện tượng


Máy nén bị nổ do sự cháy đột ngột của dầu trong quá trình thu hồi gas để sửa chữa, hoặc trong quá trình thu hồi gas để di chuyển dàn nóng, có lẫn không khí ở trong hệ thống máy.


M_tả
M_tả

TCVN 13113 : 2020 GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13113:2020

ISO 13006:2018

GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN

Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking

Lời nói đầu

TCVN 13113:2020 thay thế TCVN 7132:2002, TCVN 7483:2005 và TCVN 7745:2007

TCVN 13113:2020 hoàn toàn tương đương ISO 13006:2018

TCVN 13113:2020 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN

Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm ốp lát có chất lượng thương mại hàng đầu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch được sản xuất bằng các phương pháp khác với các phương pháp đùn dẻo hoặc ép bán khô thông thường. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm trang trí hoặc cắt cạnh, góc, viền, chân tường, len chân tường, gạch cong, gạch dạng hạt, gạch bậc thang và các phần trang trí hoặc mosaic (các phần trang trí có diện tích không lớn hơn 49 cm2).

CHÚ THÍCH: TCVN 6415 (ISO 10545) (tất cả các phần) mô tả các phép thử đối với các yêu cầu kỹ thuật đưa ra trong tiêu chuẩn này. TCVN 6415 (ISO 10545) là bộ tiêu chuẩn mô t phương pháp thử tương ứng của yêu cầu kỹ thuật và các vấn đề liên quan.


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13113:2020

ISO 13006:2018

GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN

Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking

Lời nói đầu

TCVN 13113:2020 thay thế TCVN 7132:2002, TCVN 7483:2005 và TCVN 7745:2007

TCVN 13113:2020 hoàn toàn tương đương ISO 13006:2018

TCVN 13113:2020 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN

Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm ốp lát có chất lượng thương mại hàng đầu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch được sản xuất bằng các phương pháp khác với các phương pháp đùn dẻo hoặc ép bán khô thông thường. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm trang trí hoặc cắt cạnh, góc, viền, chân tường, len chân tường, gạch cong, gạch dạng hạt, gạch bậc thang và các phần trang trí hoặc mosaic (các phần trang trí có diện tích không lớn hơn 49 cm2).

CHÚ THÍCH: TCVN 6415 (ISO 10545) (tất cả các phần) mô tả các phép thử đối với các yêu cầu kỹ thuật đưa ra trong tiêu chuẩn này. TCVN 6415 (ISO 10545) là bộ tiêu chuẩn mô t phương pháp thử tương ứng của yêu cầu kỹ thuật và các vấn đề liên quan.

M_tả
M_tả

TCVN 2005_1977 BỘ LỌC CỦA HỆ THỦY LỰC VÀ BÔI TRƠN - THÔNG SỐ CƠ BẢN (PDF + WORD)TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2005 – 77

BỘ LỌC CỦA HỆ THỦY LỰC VÀ BÔI TRƠN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Filters hydraulic and lubricating systems

Basic parameters


1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bộ lọc dùng để làm sạch chất lỏng làm việc trong các hệ thủy lực và bôi trơn.

2. Những thông số cơ bản của bộ lọc phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 − 3.

3. Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng phải chọn theo TCVN 2015 − 77.

4. Áp suất danh nghĩa nằm ngoài giới hạn của dãy thông số ghi trong bảng 1 phải được chọn theo TCVN 2144 − 77.TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2005 – 77

BỘ LỌC CỦA HỆ THỦY LỰC VÀ BÔI TRƠN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Filters hydraulic and lubricating systems

Basic parameters


1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bộ lọc dùng để làm sạch chất lỏng làm việc trong các hệ thủy lực và bôi trơn.

2. Những thông số cơ bản của bộ lọc phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 − 3.

3. Lưu lượng danh nghĩa của chất lỏng phải chọn theo TCVN 2015 − 77.

4. Áp suất danh nghĩa nằm ngoài giới hạn của dãy thông số ghi trong bảng 1 phải được chọn theo TCVN 2144 − 77.

M_tả
M_tả

Tìm hiểu về hệ thống lái 4WS trên xe ô tô

 


Việc điều khiển tất cả các bánh xe ô tô được xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai trên các ô tô quân sự cần có khả năng cơ động cao (quay vòng với bán kính nhỏ).

 


Việc điều khiển tất cả các bánh xe ô tô được xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai trên các ô tô quân sự cần có khả năng cơ động cao (quay vòng với bán kính nhỏ).

M_tả
M_tả

Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách điều chỉnh, lắp đặt công tắc áp suất DanfossDanfoss là thương hiệu Công tắc áp suất (Tên tiếng anh là: Pressure switch) nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung bởi độ nhậy, độ chính xác và độ bền cao bên cạnh đó là giá cả cạnh tranh so với các thương hiệu khác. Vậy công tắc áp suất có những Model phổ biến được sử dụng như: KP1, KP2, KP5, KP15, KP36, MP55,…).Danfoss là thương hiệu Công tắc áp suất (Tên tiếng anh là: Pressure switch) nổi tiếng nhất tại thị trường Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung bởi độ nhậy, độ chính xác và độ bền cao bên cạnh đó là giá cả cạnh tranh so với các thương hiệu khác. Vậy công tắc áp suất có những Model phổ biến được sử dụng như: KP1, KP2, KP5, KP15, KP36, MP55,…).

M_tả
M_tả

Lỗi màn hình REGULATOR ELEKTRONIKON IIID GD máy nén khí Atlas Copco phím bấm không đượcỞ bài viết này EBOOKBKMT sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi màn hình điều khiển máy nén khí IIID GD Atlas Copco bị treo và một số nút bấm không sử dụng được.Ở bài viết này EBOOKBKMT sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi màn hình điều khiển máy nén khí IIID GD Atlas Copco bị treo và một số nút bấm không sử dụng được.

M_tả
M_tả

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10262:2014 BỒN THÉP CHỨA CHẤT LỎNG CHÁY ĐƯỢC VÀ CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Steel tanks for flammable and combustible liquids (FULL)

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10262:2014

BỒN THÉP CHỨA CHẤT LỎNG CHÁY ĐƯỢC VÀ CHẤT LỎNG DỄ CHÁY

Steel tanks for flammable and combustible liquids

Lời nói đầu

TCVN 10262:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Austratia AS 1692-2006 Steel tanks for flammable and combustible liquids.

TCVN 10262.2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 58 Chai chứa khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10262:2014

BỒN THÉP CHỨA CHẤT LỎNG CHÁY ĐƯỢC VÀ CHẤT LỎNG DỄ CHÁY

Steel tanks for flammable and combustible liquids

Lời nói đầu

TCVN 10262:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Austratia AS 1692-2006 Steel tanks for flammable and combustible liquids.

TCVN 10262.2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 58 Chai chứa khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

M_tả
M_tả

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5834 - 1994 BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ (Corrosion - resistant steel tanks for water) - FULL

 


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5834 - 1994

BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Corrosion - resistant steel tanks for water

Lời nói đầu

TCVN 5834 - 1994 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC5 biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường ban hành.

 

 


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5834 - 1994

BỒN CHỨA NƯỚC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Corrosion - resistant steel tanks for water

Lời nói đầu

TCVN 5834 - 1994 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC5 biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường ban hành.

 

M_tả
M_tả

F. Bài viết kỹ thuật