BÀI GIẢNG - CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG (LÊ PHI NGA)


Tài liệu giảng dạy đối với các đối tượng là các học viên cao học chuyên ngành Công nghệ môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên.

Mục tiêu: Học viên cần nắm vững các khái niệm, nguyên lý của các công nghệ sinh học đã được ứng dụng, các điều kiện ảnh hưởng và yếu tố thành công. Là môn học tự chọn, yêu cầu học viên đã có những kiến thức cơ bản về:

- Sinh vật học
- Vi sinh vật môi trường
- Sinh thái môi trường
- Công nghệ môi trường

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: