Bộ Trắc Nghiệm Tư Tưởng Đã Được Giải


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Chọn phương án sai khi diễn đạt ý nghĩa của khái niệm “tư tưởng” trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng ở đây được hiểu là:
A. Tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng
B. Hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán
C. Đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của cả một giai cấp, một dân tộc
D. Được hình thành trên cơ sở thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn

2. Chọn phương án sai. Theo Lênin, một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi người đó:
A. Giải quyết trước người khác những vấn đề về chính trị - sách lược
B. Giải quyết trước người khác những vấn đề về tổ chức
C. Giải quyết trước người khác những yếu tố vật chất của phong trào
D. Giải quyết trước người khác những yếu tố vật chất - kỹ thuật3. Tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định tại:
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quí báu của Đảng và của dân tộc”. Nhận định này lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định tại:
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

LINK DOWNLOAD


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Chọn phương án sai khi diễn đạt ý nghĩa của khái niệm “tư tưởng” trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng ở đây được hiểu là:
A. Tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng
B. Hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán
C. Đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của cả một giai cấp, một dân tộc
D. Được hình thành trên cơ sở thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn

2. Chọn phương án sai. Theo Lênin, một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi người đó:
A. Giải quyết trước người khác những vấn đề về chính trị - sách lược
B. Giải quyết trước người khác những vấn đề về tổ chức
C. Giải quyết trước người khác những yếu tố vật chất của phong trào
D. Giải quyết trước người khác những yếu tố vật chất - kỹ thuật3. Tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định tại:
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quí báu của Đảng và của dân tộc”. Nhận định này lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định tại:
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1-2011)

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: