LUẬN VĂN - MỘT SỐ ỨNG DỤNG TỪ MÔ HÌNH 5 NHÂN TỐ FAMA FRENCH


Trong bối cảnh có nhiều mô hình định giá tài sản được sử dụng nhằm xác định suất sinh lợi của cổ phiếu, mô hình Fama French 5 nhân tố (2015) xuất hiện trên tạp chí Journal of Financial Economics đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bài nghiên cứu này nhằm đánh giá tính hợp lý của các mô hình định giá phổ biến: CAMP, Fama French 3 nhân tố, Q 4 nhân tố của Hou cùng cộng sự và Fama French 5 nhân tố. Dữ liệu từ 691 công ty niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE từ năm 2007 đến 2016 được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy tại Việt Nam mô hình Fama French 5 nhân tố và mô hình gồm bốn nhân tố: thị trường, quy mô, giá trị và lợi nhuận giải thích tốt nhất cho suất sinh lợi cổ phiếu. Hai mô hình này có mức độ phù hợp gần tương đương vì nhân tố đầu tư tác động không mạnh lên biến phụ thuộc là suất sinh lợi cổ phiếu, bốn nhân tố còn lại đều thể hiện vai trò có ý nghĩa thống kê trong tất cả các mô hình được khảo sát.

Trong bốn nhân tố này, nhân tố thị trường, quy mô và giá trị mang đúng dấu kỳ vọng còn nhân tố lợi nhuận có hệ số hồi quy âm đối với phần lớn các danh mục. Nhân tố thị trường chứng tỏ rõ tầm ảnh hưởng lên kết quả kiểm định bởi nhân tố này luôn có hệ số hồi quy lớn và có ý nghĩa thống kê và các kiểm định thống kê tốt. Vai trò của các nhân tố quy mô, giá trị và lợi nhuận dù quan trọng nhưng rất khó so sánh vì kết quả kiểm định phụ thuộc vào cách thức xây dựng danh mục đầu tư.
Bằng việc tiếp cận nhiều phương pháp xây dựng danh mục đầu tư nghiên cứu đi đến kết luận là các cách thức phân chia danh mục đầu tư khác nhau sẽ mang đến kết quả khác nhau, hai phương pháp phân chia danh mục theo ít tiêu chí nhất và ảnh hưởng ít nhất đến kết quả hồi quy 25 danh mục Size-Inv và 32 danh mục Size-OP-Inv được đề nghị sử dụng.

NỘI DUNG:

Chương 1: GIỚI THIỆU .......................................................................................................... 1
1.1. LÝ DO NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 3
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 4
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................... 4

1.6. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 5
1.7. KẾT CẤU NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 6
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC.............................. 7
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................................... 7
2.1.1. Các khái niệm ......................................................................................................... 7
2.1.2. Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư ............................................................ 9
2.1.3. Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz.............................................................. 10
2.1.4. Mô hình CAPM .................................................................................................... 13
2.1.5. Mô hình Fama French 3 nhân tố......................................................................... 15
2.1.6. Mô hình Cahart 4 nhân tố .................................................................................... 17
2.1.7. Mô hình Q 4 nhân tố ............................................................................................ 19
2.1.8. Mô hình Fama French 5 nhân tố......................................................................... 20

2.2. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .................................................................................. 23
2.2.1. Nghiên cứu tại các nước phát triển..................................................................... 23
2.2.2. Nghiên cứu tại các nước đang phát triển ........................................................... 25
2.2.3. Nghiên cứu tại Việt Nam ..................................................................................... 27
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... 30
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................................... 30
3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU ................................................................................. 31
3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 32
3.3.1. Mô hình nghiên c ứu ............................................................................................. 32
3.3.2. Phương pháp tính các nhân tố trong mô hình ................................................... 34
3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU.......................................................................................... 37
3.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ........................................................................ 39
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................................. 40
4.1. XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU ....................................... 40
4.1.1. Biến động về giá của các cổ phiếu niêm yết trên hai sàn chứng khoán HNX
và HOSE giai đoạn 01/2007 – 12/2016 ........................................................................ 40
4.1.2. Phân chia danh mục và tính tỷ suất sinh lợi trung bình của mỗi danh mục
đầu tư ................................................................................................................................ 42
4.1.3. Năm nhân tố trong mô hình Fama French......................................................... 46
4.1.4. Phân tích sự tương quan giữa các nhân tố ......................................................... 49
4.2. KIỂM ĐỊNH TÍNH PHÙ HỢP CỦA CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN .. 49
4.3. HML: CÓ LÀ NHÂN TỐ DƯ THỪA ..................................................................... 54
4.4. HỒI QUY CHI TIẾT .................................................................................................. 55
4.4.1. 25 danh mục Size-B/M ........................................................................................ 56
4.2.2. 25 danh mục Size-OP........................................................................................... 59
4.4.3. 25 danh mục Size-Inv .......................................................................................... 61
4.4.4. 32 danh mục Size-OP-Inv ................................................................................... 63
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................... 66

5.1. KẾT LUẬN.................................................................................................................. 66
5.2. KHUYẾN NGHỊ ......................................................................................................... 68
5.2.1. Khuyến nghị đối với những ai sử dụng mô hình FF 5 nhân tố ....................... 68
5.2.2. Khuyến nghị riêng đối với nhà đầu tư chứng khoán ........................................ 70
5.2.3. Khuyến nghị riêng đối với những công ty đang niêm yết trên hai sàn HNX
và HOSE ........................................................................................................................... 72
5.3. CÁC GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ..... 72

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: