Nghiên cứu mô phỏng đặc tính làm việc và phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu xăng – khí HHO


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU HHO ..................................... 12
1.1 Tổng quan ...................................................................................................12
1.1.1 Nhiên liệu thay thế ................................................................................12
1.1.2 Khái quát về nhiên liệu HHO ................................................................13
1.1.3 Tính chất của nhiên liệu HHO .............................................................13
1.2. Nghiên cứu sử dụng khí HHO trên động cơ xăng .....................................15
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM AVL - BOOST ..................................................... 25
2.1 Giới thiệu chung .........................................................................................25
2.2 Tính năng cơ bản ........................................................................................26
2.3 Tính năng áp dụng ......................................................................................26
2.4 Giao diện của phần mềm AVL-Boost ........................................................27
2.5 Cơ sở lý thuyết của AVL BOOST .............................................................28
2.5.1. Mô hình hỗn hợp nhiên liệu .................................................................28
2.5.2. Mô hình cháy .......................................................................................29
2.5.3 Mô hình truyền nhiệt .............................................................................34
2.6. Quá trình hình thành phát thải ...................................................................39
2.6.1. Hình thành phát thải CO ......................................................................39
2.6.2. Hình thành HC .....................................................................................40
2.6.3. Hình thành phát thải NOx ....................................................................44

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HỖN HỢP XĂNG –
HHO ..................................................................................................................... 47
3.1. Quy trình mô phỏng...................................................................................47
3.1.1. Xây dựng mô hình................................................................................47
3.1.2. Quy trình mô phỏng .............................................................................49
3.2. Kết quả thử nghiệm kiểm chứng mô hình .................................................49
3.2.1. Công suất động cơ ................................................................................49
3.2.2. Suất tiêu hao nhiên liệu ........................................................................51
3.2.3. Các thành phần độc hại trong khí xả động cơ ......................................53
CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG
CÓ BỔ SUNG HHO ........................................................................................... 60
4.1. Tốc độ cháy của xăng và hỗn hợp xăng+HHO .........................................60
4.2. Tốc độ tỏa nhiệt trong xylanh ....................................................................63
4.3. Áp suất trong xylanh .................................................................................67
4.4. Tốc độ tăng áp suất trong xylanh ..............................................................70
4.5. Nhiệt độ cháy trong xylanh .......................................................................73
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .............................................................77
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................78

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: