SÁCH SCAN - Thoát nước (Full Tập 1 + 2) - PGS.TS. Hoàng Văn Huệ


Mạng Lưới Thoát Nước nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản về: hệ thống và lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nưốc; nguyên lý quy hoạch và thiết kế mạng lưới thoát nước; lập và điều hành dự án thoát nước; tài chính và đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống thoát nước v.v…

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.


NỘI DUNG (TẬP 1) - MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẦN VỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC……………… 29

2.1.    Những tài liệu cơ sở để thiết kế…………………………………………………………………

2.2.    Dân số tính toán………………………………………………………………………………………… 30

2.3.    Tiêu chuẩn và chế độ thải nước……………………………………………………………….. 31

2.4.    Công thức xác định lưu lượng tính toán nước thải……………………………………. 34

2.4.1.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư…………………………………… 34

2.4.2.    Lưu lượng nưóc thải sản xuất……………………………………………………….. 34

2.4.3.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong các xí nghiệp công nghiêp…..35

2.5. Biểu đồ dao động lưu lượng nước thải………………………………………………………. 35

2.6.    Tổng lưu lượng nước thải…………………………………………………………………………. 37

Phần II. MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC TÍNH TOÁN THỦY LỰC……………………………………………………………………………………… 43

3.1.   Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới…………………………….. 43

3.2.    Các tiết diện công và đặc tính thủy lực…………………………………………………….. 45

3.3.    Công thức tính toán thủy lực……………………………………………………………………. 48

3.4.    Tổn thất cục bộ trong mạng lưới thoát nước…………………………………………….. 49

3.5.    Đường kính tôi thiểu và độ đầy tối đa……………………………………………………… 50

3.6.    Tốc độ và độ dốc……………………………………………………………………………………… 52

3.7.    Tính toán mạng lưới thoát nước……………………………………………………………….. 55

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI………………………………………………………………………………………. 63
4.1.    Các bộ phận của sơ đồ hệ thông thoát nước khu dân cư…………………………… 63

4.1.1.    Mạng lưới thoát nước trong nhà…………………………………………………… 63

4.1.2.    Mạng lưới thoát nước ngoài nhà…………………………………………………… 64

4.1.3.    Trạm bơm và ôrig dẫn áp lực……………………………………………………….. 65

4.1.4.    Công trình xử lý……………………………………………………………………………. 65

4.1.5.    Công xả và cửa xả nước vào nguồn tiếp nhận………………………………. 65

4.2.    Sơ đồ mạng lưới thoát nước……………………………………………………………………… 66

4.3.    Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước………………………………………….. 68

4.4.    Bố trí cống trên đường phố…………………………………………………………………….. 70

4.5.    Độ sâu chôn công thoát nước………………………………………………………………….. 75

4.6. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn công……………………………………. 76

4.7. Nguyên tắc cấu tạo mạng lưới và thiết kế trắc dọc……………………………………. 81

4.8.    Đặc điểm về cấu tạo và tính toán mạng lưới thoát nước XNCN……………… 87

THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC CHUNG……………………………………………. 93
Thoát nước mưa…………………………………………………………………………………………. 93
5.1.    Mưa và sự hình thành dòng chảy……………………………………………………………. 93

5.1.1.    Những khái niệm về khí tượng và đặc tính của mưa………………….. 93

5.1.2.    Những thông số khí tượng thủy văn…………………………………………….. 94

5.2.    Thiết kế hệ thông thoát nước mưa………………………………………………………….. 106

5.2.1.    Các giai đoạn thiết kế thoát nước mưa……………………………………….. 106

5.2.2.    Trình tự thiết kế hệ thông thoát nước mưa…………………………………. 107

5.2.3.    Tài liệu cơ sở để thiết kế…………………………………………………………….. 107

5.2.4.    Nguyên tắc vạch tuyến thoát nước mưa……………………………………… 108

5.2.5.    Tính toán cống thoát nước mưa………………………………………………….. 109

5.2.6.    Các chi tiêu kỹ thuật cần lưu ý khi thiết kế hệ thông

thoát nước mưa tự chảy………………………………………………………………. 110

5.2.7.    Công thoát nước mưa có áp và tính toán…………………………………….. 111

5.3.    Đặc Điểm những công trình trên hệ thông thoát nước mưa…………………….. 113

5.3.1.    Ống và kênh mương…………………………………………………………………… 113

5.3.2.    Rãnh, mương, máng……………………………………………………………………. 114

5.3.3.    Giếng thu nước mưa…………………………………………………………………… 114

5.3.4.    Giếng thăm và giếng chuyển bậc……………………………………………….. 117

5.3.5.    Trạm bơm, hồ điều hòa và cửa xả nước mưa……………………………… 118

Thoát nước chung…………………………………………………………………………………….. 119
5.4.    Điều kiện sử dụng và hướng cải tạo hệ thông thoát nước chung

của một số đô thị nước ta……………………………………………………………………….. 119

5.5.    Đặc điểm tính toán thiết kế mạng lưói của hộ thông thoát nước chung….. 121

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG CHÂN KHÔNG…………………………………………… 125
6.1.    Khái niệm chung về hệ thống thoát nước chân không…………………………….. 125

6.2.    Các bộ phận của hệ thống thoát nước chân không………………………………….. 127

6.2.1.    Giếng van chân không……………………………………………………………….. 127

6.2.2.    Đường cong chân không……………………………………………………………. 128

6.2.3.    Trạm bơm chân không……………………………………………………………….. 129

6.3.    Thiết kế hệ thống thoát nưóc chân không………………………………………………. 130

6.3.1.    Giếng van chân không……………………………………………………………….. 130

6.3.2.    Đường ông chân không……………………………………………………………… 131

6.3.3.    Trạm bơm chân không……………………………………………………………….. 134

6.4.    Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thoát nước chân không………………………… 136

CỐNG VÀ KÊNH MƯƠNG………………………………………………………………………………… 137
7.1.    Những yêu cầu đối với công và kênh mương…………………………………………. 137

7.2.    Các loại ống dùng để xây dựng cống thoát nước…………………………………….. 137

7.3.    Mối nối đầu cống……………………………………………………………………………………. 140

7.4.    Nền và bệ cống……………………………………………………………………………………….. 142

CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI…………………………………………………………… 145
8.1.    Giếng thăm……………………………………………………………………………………………… 145

8.2.    Giếng chuyển bậc……………………………………………………………………………………. 149

8.3.    Giếng tràn tách nước mưa trên hệ thông thoát nước chung…………………….. 156

8.4.    Công đặt qua sông hồ và kênh đào…………………………………………………………. 161

8.5.    Công qua đường xe lửa và đường ôtô…………………………………………………….. 164

8.6.    Hồ điểu hòa trong hệ thông thoát nước mưa đô thị………………………………… 169

TRẠM BƠM NƯỚC THẢI…………………………………………………………………………………… 175
9.1.    Phân loại và cấu tạo máy bơm nưóc thải………………………………………………… 175

9.2.    Công dụng của trạm bơm và vị trí đặt trạm bơm……………………………………. 179

9.3.    Phân loại trạm bơm nước thải, sơ đồ bố trí trạm bơm…………………………….. 180

9.4.    Bể chứa của trạm bơm thoát nước……………………………………………………………

9.4.1. Lưu lượng bơm và dung tích bể chứa…………………………………………… 185

9.4.2. Kết cấu và trang bị trong bể chứa…………………………………………………. 189

9.5.    Thiết kế ống dẫn. Tính áp lực bơm, chọn máy bơm……………………………….. 194

9.5.1.    Thiết kế ông hút………………………………………………………………………… 194

9.5.2.    Thiết kế ống đẩy……………………………………………………………………….. 194

9.5.3.    Áp lực toàn phần của máy bơm, chọn máy bơm……………………….. 195

9.6.    Xả sự cố cho trạm bơm…………………………………………………………………………… 196

9.7.    Đặc điểm bố trí máv bơm và đường ống……………………………………………….. 197

9.7.1.    Bố trí máy bơm………………………………………………………………………….. 197

9.7.2.    Bố trí ống đẩy và thiết bị đo đếm……………………………………………… 198

9.8. Trạm bơm công suất nhỏ…………………………………………………………………………. 199

9.9. Trạm bơm cánh xoắn……………………………………………………………………………….. 202

9.10.    Tự động hóa trạm bơm………………………………………………………………………… 203

9.10.1.     Khái niệm về tự động hóa trạm bơm………………………………………. 203

9.10.2.     Các bộ phận chính của hệ thống điều khiển tự động……………….. 204

9.10.3.     Một số sơ đồ điều khiển trạm bơm………………………………………….. 205

9.11.    Một số ví dụ về kết cấu trạm bơm………………………………………………………… 207

Phần III. KỸ THUẬT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KỶ THUẬT VÀ VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 10. KỸ THUẬT XÂY DựNG MẠNG LƯÔI THOÁT Nước………………………………………

10.1.   Đặc điểm, yêu cầu chung vể xây dựng mạng lưới thoát nước và phân đợt

xâv dựng……………………………………………………………………………………………….. 217

10.1.1.    Đặc điểm………………………………………………………………………………….. 217

10.1.2.    Yêu cầu…………………………………………………………………………………….. 218

10.1.3    Phân đợt xây dựng……………………………………………………………………. 218

10.2.    Công tác chuẩn bị thi công…………………………………………………………………… 219

10.2.1 Chuẩn bị phần đất thi công………………………………………………………….. 219

10.2.2.    Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác thi công…………………………… 221

10.2.3    Chuẩn bị tài liệu, thiết bị và vật tư kỳ thuật………………………………. 221

10.3.    Thi công đào đất theo phương pháp lộ thiên……………………………………….. 223

10.3.1.    Định vị và giác móng công trình……………………………………………… 223

10.3.2.    Các loại mặt cắt ngang hố đào…………………………………………………. 224

10.3.3.    Kỹ thuật đào đất………………………………………………………………………. 225

10.3.4.    Chống sụt lở thành hào, hố đào……………………………………………….. 231

10.3.5.    Hạ mực nước ngầm………………………………………………………………….. 233

10.4.    Thi công bằng phương pháp nén cống…………………………………………………. 236

10.5. Lắp đặt và xảm cống………………………………………………………………………………. 243

10.5.1.    Gia cường đáy cổng trước khi lắp đặt……………………………………… 243

10.5.2.    Lắp đặt công……………………………………………………………………………. 244

10.5.3.    Kỹ thuật thi công nối cống………………………………………………………. 249

10.6.    Xây dựng hệ thông thông hơi cho hệ thống thoát nước…………………………. 255

10.7.    Đặc điểm xây dựng trạm bơm………………………………………………………………. 257

10.8.    Kỹ thuật đắp đất đỉnh cống………………………………………………………………….. 261

10.8.1.    Cấu tạo đất hào đặt cống…………………………………………………………. 261

10.8.2.    Kỹ thuật đắp đất cống……………………………………………………………… 261

QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MẠNG LƯỚI
THOÁT NƯỚC…………………………… 263

11.1.    Nhiệm vụ và tổ chức quản lý mạng lưỏi……………………………………………….. 263

11.2.    Nghiệm thu và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới…………………………………………. 264

11.2.1.    Kiểm tra việc bảo vệ công và các công trình khỏi những tác động

của nước thải với nước ngầm……………………………………………………… 264

11.2.2.    Kiểm tra thủy lực cổng…………………………………………………………….. 265

11.2.3.    Công tác nghiệm thu và đưa mạng lưới vào sử dụng………………. 267

11.3.    Kiểm tra, thau rửa và sửa chữa mạng lưới…………………………………………… 268

11.3.1.    Công tác kiểm tra……………………………………………………………………… 268

11.3.2.    Kỹ thuật thau rửa cống…………………………………………………………….. 269

11.3.3.    Sửa chữa mạng lưới………………………………………………………………….. 272

11.4.    Kỹ thuật an toàn……………………………………………………………………………………. 273

11.5.    Đặc điểm quản lý trạm bơm nước thải…………………………………………………. 274

THU THẬP TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THOÁT NƯỚC………………………………………… 277

12.1.    Khảo sát thiết kế……………………………………………………………………………………. 277

12.1.1.    Thăm dò khảo sát chi tiết để thiết kế sơ bộ……………………………….. 277

12.1.2.    Thăm dò khảo sát để thiết kế kỹ thuật……………………………………… 278

12.2.    Thu thập tài liệu để thiết kế………………………………………………………………….. 278

12.3.    Thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật………………………………………………………… 279

12.3.1.    Thiết kế sơ bộ…………………………………………………………………………… 279
12.3.2.    Thiết kế kỹ thuật………………………………………………………………………. 280

12.4.    So sánh kinh tế kỹ thuật các phương án……………………………………………….. 281

12.5.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc và tính toán kinh tế kỹ thuật của

trạm bơm……………………………………………………………………………………………….. 283

12.5.1.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc…………………………………………….. 283

12.5.2.    Tính toán kinh tế – kỹ thuật của trạm bơm………………………………………… 284

12.6. Xác định giá thành quản lý để vận chuyển và xử lý nước thải……………….. 287

Phụ lục I. Tốc độ không xói mòn của dòng chảy đối với đất……………………………. 289

Phụ lục II Các ví dụ tính toán thủy lực…………………………………………………………….. 290

Phụ lục III Ví dụ tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa…………………………… 303

Phụ lục IV. Giá trị của các hệ số dùng để tính toán chỉ tiêu làm việc

của giếng tách nước mưa…………………………………………………………….. 310

Phụ lục V. Ví dụ tính toán thoát nước mưa có hồ điều hòa……………………………… 311

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………… 313

NỘI DUNG (TẬP 2) - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 1. NGUỒN GỐC VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI
1.1. Nguồn gốc và lưu lượng nước thải

1.2. Thành phần tính chất nước thải đô thị và các dạng chất bẩn

Chương 2. BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHỎI BỊ NHlẾM BẨN BỞI NƯỚC THẢI
2.1. Dấu hiệu nguồn nước bị nhiễm bẩn

2.2. Các tiêu chuẩn để Quản lý môi trường nước

2.3. Kiểm soát ô nhiễm môi trương nước

2.4. Khả năng tự làm sạch của nguồn nước

2.5. Nguyên tắc xả nước thải vào nguồn nước (nguồn tiếp nhận)

2.6. Xác định mức độ xử lý nước thải

Chương 3. SƠ ĐỒ CỒNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
3.1. Các phương pháp xử lý

3.2. Các công đoạn xử lý nước nước thải

3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

Phần 2: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 4. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC
4.1. Song chắn rác và lưới lọc

4.2. Bể lắng cát

4.3. Bể tách dầu mỡ

4.4. Bể điều hòa lưu lượng và chất lượng

4.5. Bể lắng

Chương 5. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN NHÂN TẠO VỚI QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH
5.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước thải

5.2. Xử lý hiếu khí trong bể aeroten (Aerotank)

5.3. Xử lý ki khí qua lớp cặn lơ lửng trong bể UASB

Chương 6. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN NHÂN TẠO VỚI QUÁ TRÌNH MÀNG SINH HỌC
6.1. Sự sinh trưởng dính bám bằng màng sinh học

6.2. Xử lý hiếu khí trên bể biophin

6.3. Xử lý kị khí qua lớp vật liệu lọc nổi

Chương 7. BỂ LẮNG ĐỢT II VÀ BỂ LẮNG BÙN
7.1. Bể lắng đợt II

7.2. Bể nén bùn

Chương 8. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BANG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN
8.1. Các hệ thông thoát nước kết hợp tái sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

8.2. Xử lý hiếu khí

8.3. Xử lý kị khí

8.4. Sử dụng nước thải để nuôi trồng thủy sản và nuôi cá

Chương 9. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ
9.1. Xử lý nước thải bằng phương  pháp tuyển nổi

9.2. Xử lý nước thải bằng phương  pháp hấp phụ

9.3. Xử lý nước thải bằng phương  pháp trích ly

9.4. Xử lý nước thải bằng phương  pháp trao đổi ion

9.5. Các quá trình tách bằng màng

9.6. Xử lý nước thải bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi

Chương 10. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC
10.1. xử lý nước thải bằng phương pháp đông tụ và keo tụ

10.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp  trung hòa

10.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp  oxy hóa khử

10.4. Các phương pháp điện hóa

Chương 11. KHỬ HỢP CHẤT NITƠ, KHỬ Hộp CHAT PHOTPHO TRONG NƯỚC THẢI
11.1. Khử hợp chất Nitơ trong nước thải

11.2. Khử hợp chất phôtpho trong nước thải

Chương 12. KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI
12.1. Khử trùng nước thải

12.2. Khử trùng bằng clo

Chương 13. XỬ LÝ BÙN CẶN CỦA NƯỚC THẢI
13.1. Đặc tính của bùn cặn và các phương pháp xử lý

13.2. Các công trình và thiết bị xử lý bùn cặn

Chương 14. XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ NHỎ
14.1. Đặc điểm hệ thông thoát nước thải quy mô nhỏ

14.2. Các loại nước thải của các đôi tượng thoát nước quy mô nhỏ

14.3. Các phương pháp xử lý nước thải

14.4. Một số công trình đặc trưng xử lý nước thải quy mô nhỏ

Chương 15. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
15.1. Phương pháp tiếp cận xử lý nước thải cống nghiệp

15.2. Xử lý nước thải công nghiệp phân bón hóa học

15.3. Xử lý nước thải công nghiệp thuộc da

15.4. Xử lý nước thải của công nghiệp dệt nhuộm

15.5. Xử lý nưóc thải công nghiệp giấy

15.6. Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bia

15.7. Xử lý nước thải của công nghiệp luyện kim, gia công kim loại

15.8. Công tác kiểm toán chất thải

Phần 3: CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỶ THUẬT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 16. MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ CAO TRÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
16.1. Những yêu cầu vệ sinh và lựa chọn phương pháp xử lý

16.2. Mặt bằng tổng thể và cao trình của trạm xử lý

16.3. Phân phối nước thải vào các công trình

16.4. Thiết bị đo lưu lượng nước thải

Chương 17. CƠ SỞ QUẢN LÝ KỶ THUẬT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
17.1. Nghiệm thu công trình

17.2. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động

17.3. Nguyên tắc quản lý vận hành công trình xử lý nước thải

17.4. Những phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử lý

17.5. Những nguyên nhân phá hủy chế độ làm việc bình thường của các công trình xử lý biện pháp khắc phục

17.6. Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn

17.7. Thống kê về công nghệ của các công trình


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: