Các nhân tố tác động đến quyết định mua mỹ phẩm trực tuyến tại TP HCM


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...........................................1
1.1. LÝ DO NGHIÊN CỨU: ............................................................................................. 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ...................................................................................... 3
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................... 4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: ......................................................................................... 4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: ............................................................................................ 4
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ............................................................................. 4
1.4.1. Nghiên cứu sơ bộ: ................................................................................................ 4
1.4.2. Nghiên cứu chính thức: ........................................................................................ 5
1.5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: ........................................... 5
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .................................................................................................... 6

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................7
2.1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: .................................................................... 7
2.1.1. Khái niệm về Thương mại điện tử (E-Commerce): ............................................. 7
2.1.2. Lợi ích của thương mại điện tử:........................................................................... 8
2.1.3. Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử : .......................................... 11
2.1.4. Thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động M-Commerce (Mobile
Electronic Commerce) : ............................................................................................... 14
2.1.5. Khái niệm và đặc điểm của ngành mỹ phẩm: .................................................... 15
2.2. CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT LIÊN QUAN: ......................................................... 16
2.2.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng: ..................................................................... 17
2.2.2. Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA): ....................... 18
2.2.3. Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior -TPB): .......................... 19
2.2.4. Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM): ....... 20
2.2.5. Mô hình thống nhất việc chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT): ........... 21
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÂY: ................................................ 24
2.3.1. Các yếu tố tác động đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến: ............................... 24
2.3.2. Lợi thế cạnh tranh của M-Commerce, đo lường các yếu tố tác động đến ý định
mua hàng trực tuyến trên nền tảng thiết bị di động: .................................................... 25
2.3.3. Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến - Vai trò trung gian của ý
định mua sắm: .............................................................................................................. 26
2.3.4. Tác động của Nội dung do người dùng tạo ra (UGC) để đánh giá sản phẩm đối
với việc mua hàng trực tuyến – Khung khái niệm: ...................................................... 28
2.3.5. Quan tâm về quyền riêng tư và hành vi mua hàng trực tuyến – Hướng tới mô
hình tích hợp: ............................................................................................................... 29
2.3.6. Các nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến trên smartphone của người
tiêu dùng Hong Kong của Ken Kin-Kiu Fong và Stanley Kam Sing Wong (2015).... 31
2.3.7. Các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến tại Mumbai. Khan, &
Chavan (2015).............................................................................................................. 32
2.3.8. Phạm Ngọc Thái. (2015). Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ
khách hàng trực tuyến của khách hàng tại TP.HCM. Luận văn thạc sỹ trường ĐH
Kinh Tế TPHCM. ........................................................................................................ 33
2.3.9. Lại Thanh Xuân. (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm qua mạng
xã hội Facebook tại TP. Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc Sỹ Đại học Kinh tế TP.HCM.
..................................................................................................................................... 34
2.3.10. Hệ thống hóa các mô hình lý thuyết và nghiên cứu có liên quan đến hành vi
mua sắm trực tuyến: PHỤ LỤC VII ............................................................................ 35
2.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT: ................................................................... 36
2.4.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất: ............................................................................. 36
2.4.2. Tổng hợp các biến nghiên cứu trong mô hình: .................................................. 37
2.5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: ............................................................................... 38
2.5.1. Nhận thức hữu ích:............................................................................................. 38
2.5.2. Nhận thức dễ sử dụng : ...................................................................................... 39
2.5.3. Nhận thức rủi ro: ................................................................................................ 39
2.5.4. Niềm tin (Trust) ................................................................................................. 40
2.5.5. Sự thích thú mua sắm: ....................................................................................... 41
2.5.6. Chất lượng thiết kế trang web: ........................................................................... 42
2.5.7. Thái độ đối với UGC: ........................................................................................ 42
2.5.8. Quyết định mua mỹ phẩm trực tuyến: ............................................................... 44
2.5.9. Các yếu tố nhân khẩu học: ................................................................................. 45
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .................................................................................................. 45
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................46
3.1. THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU: .............................................................. 46
3.2. XÂY DỰNG THANG ĐO SƠ BỘ: ......................................................................... 47
3.3. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH .................................................................................... 52
3.3.1. Thực hiện nghiên cứu định tính: ........................................................................ 52
3.3.2. Kết quả hiệu chỉnh thang đo trong nghiên cứu định tính: ................................. 53
3.3.3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu định tính: ............................................................... 55
3.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG: .............................................................................. 58
3.4.1. Thiết kế mẫu: ..................................................................................................... 58
3.4.2. Phương pháp điều tra chọn mẫu: ....................................................................... 59
3.4.3. Thiết kế bảng câu hỏi và thang đo: .................................................................... 59
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu định lượng và kiểm định kết quả nghiên cứu: .......... 60
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .................................................................................................. 63
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................................64
4.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT: .............................................................................. 64
4.1.1. Tỷ lệ nhận biết các website bán mỹ phẩm trực tuyến ........................................ 64
4.1.2. Thông tin thuộc tính đối tượng nghiên cứu: ...................................................... 64
4.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA: ....................... 66
4.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA: .......................................................... 68
4.3.1. Kết quả phân tích nhân tố EFA nhóm biến độc lập: .......................................... 69
Bảng 4.7. Kiểm định KMO và Bartlett's Test cho biến độc lập .................................. 69
4.3.2. Kết quả phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc: ......................................... 70
4.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SAU KHI ĐÁNH GIÁ THANG ĐO: .......................... 70
4.5. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN ................................................................................. 72
4.6. PHÂN TÍCH HỒI QUY: .......................................................................................... 75
4.6.1. Mô hình hồi quy:................................................................................................ 75
Bảng 4.12. Bảng Model Summary – Phân tích hồi quy .............................................. 75
4.6.2. Kiểm định các giả thuyết trong mô hình: .......................................................... 76
4.6.3. Phân tích các giả thuyết nghiên cứu: ................................................................. 79
4.7. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA: ................................................................... 82
4.7.1. Kết quả phân tích ANOVA theo nhóm TUỔI: .................................................. 82
4.7.2. Kết quả phân tích ANOVA theo nhóm THU NHẬP: ....................................... 83
4.7.3. Kết quả phân tích ANOVA theo nhóm NGHỀ NGHIỆP: ................................. 83
4.8. THẢO LUẬN KẾT QUẢ:........................................................................................ 84
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 .................................................................................................. 87
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ ............................................88
5.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: ...................................................................................... 88
5.2. HÀM Ý QUẢN TRỊ: ................................................................................................ 89
5.2.1. Kiến nghị đối với doanh nghiệp: ....................................................................... 89
5.2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước và Chính phủ: .................................... 93
5.3. CÁC ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU: ................................................................ 94
5.4. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO: .......................................... 95
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 .................................................................................................. 96

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nhõ Trâm) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: