LUẬN VĂN - Thiết kế và lắp ráp thực nghiệm ghép kênh phân chia theo thời gian trong truyền dẫn số


NỘI DUNG:

Chương 1:Hệ thống PCM-TDM 1

1.1-Nguyên lý ghép kênh .1

1.2-Kỹthuật FDM . 2

1.2.1-Kỹthuật ghép kênh . 2

1.2.2-Kỹthuật phân kênh . 3

1.3-Kỹthuật TDM . 4

1.3.1- TDM đồng bộ. 5

1.3.2-TDM không đồng bộ . 6

1.4-Nguyên lý PCM . 7

1.4.1-Lấy mẫu . 9

1.4.2-Lượng tử 11

1.4.3-Mã hoá . 14

1.5-Tổng quan vế điều chếDelta (DM) . 15

1.5.1-Khái quát chung 15

1.5.2-Điều chếdelta tuyến tính . 15

Chương 2:Truyền dẫn PCM-TDM 17

2.1-Tổng quan vềtruyền dẫn. 17

2.1.1-Khái quát 17

2.1.2-Các phương thức truyền dẫn số . 17

2.2-Mã đường truyền. 18

2.2.1-Mã đơn cực 20

2.2.2-Mã cực . 21

2.2.3-Biphase .22

2.2.4-Mã lưỡng cực 23

2.3-Tìm hiểu vềsựsuy hao tín hiệu trên đường dây . 26

2.4-Hệthống PCM 30 kênh 27

2.5-Hệthống PCM 24 kênh 32

2.6-So sánh hai hệthống PCM 33

2.7-Kỹthuật mã hoá sốkhác . 34

2.8-Các hệthống truyền dẫn sốmức cao 35

2.9-Các phương pháp chèn dữliệu trong TDM . 36

Chương 3: Kỹthuật ghép, phân kênh 4 đường vào . 41

3.1-Hợp kênh 4 đường vàodữliệu . 41

3.2-Bộphân kênh 1 lối vào 4 lối ra 44

PHẦN HAI : THỰC NGHIỆM

Chương 4: Thiết kếlắp ráp hệthống PCM-TDM nhiều kênh 46

4.1-Sơ đồkhối và nguyên lý hoạt động từng bộphận . 46

4.1.1-Sơ đồkhối 46

4.1.2-Nguyên lý hoạt động 46

4.2-Phân tích sơ đồkhối . 49

4.2.1-Bên phát 49

4.2.2-Bên thu . 62

4.3-Hướng phát triển của đềtài 77

4.4-Kết quả thực nghiệm 78

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: