ĐỒ ÁN - Nghiên cứu công nghệ streaming và ứng dụng trong thiết bị di động


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ STREAMING VÀ TỔNG QUAN VỀ
TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG MOBILE TV………………………………………..4
1.1 Giới thiệuchungvề công nghệ Streaming ................................................................ 4
1.2 Tổng quan về truyền hình di động Mobile TV ...................................................... 6
1.2.1 Truyền hình di động Mobile TV ............................................................... 6
1.2.2 Các tiêu chuẩn Mobile TV ....................................................................... 8
1.2.3 Một số tài nguyên đối với Mobile TV ...................................................... 8
1.2.4 Công nghệ Broadcast và Unicast đối với Mobile TV ................................ 9
1.2.5 Mobile TV sử dụng công nghệ vô tuyến băng rộng ................................ 10
1.3 Quá trình Video Streaming và Mobile Multimedia ............................................. 11
1.3.1 Quá trình Video Streaming ..................................................................... 11
1.3.2 Mobile Multimedia................................................................................. 15
1.3.3 Các phần tử của Mobile Multimedia....................................................... 16
1.4 Các loại tệp định dạng Video Streaming và phần mềm xem Video.................. 16
1.4.1 Các loại tệp định dạng Video Streaming................................................. 16
1.4.2 Phần mềm xem Video của một số hãng .................................................. 18

CHƯƠNG 2.MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
CHOSTREAMING TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG…………………………….. 22
2.1 Kiến trúc ứng dụng .................................................................................................. 22
2.2 Mô hình phân lớp ..................................................................................................... 23
2.2.1 Phân hệ Web, WAP................................................................................ 23
2.2.2 Phân hệ người dùng cuối (Mobile Client) ............................................... 24
2.2.3 Phân hệ Web cho người dùng (Frontend) ............................................... 25
2.2.4 Phân hệ Module dịch vụ MobileTV........................................................ 26
2.2.5 Phân hệ Streaming.................................................................................. 26
2.2.6 Phân hệ Xử lý media (Media Process) .................................................... 29
2.2.7 Phân hệ Quản lý giám sát ....................................................................... 30
2.3 Kiến trúc dữ liệu ...................................................................................................... 31
2.3.1 Các thành phần dữ liệu chính ................................................................. 31
2.3.2 Kiến trúc trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác ..................................... 32
2.4 Kiến trúc vật lý (Cơ sở hạ tầng) ............................................................................. 33
2.5 Các giải pháp kiến trúc khác .................................................................................. 34
2.5.1 Kiến trúc bảo mật ................................................................................... 34
2.5.2 Kiến trúc sao lưu và phục hồi dữ liệu ..................................................... 34
2.5.3 Các giải pháp đối với các yêu cầu đặc biệt khác ..................................... 35
2.6Xây dựng kiến trúc hệ thống Streaming ................................................................ 35
2.6.1 Mô hình tổng quan hệ thống streaming................................................... 35
2.6.2 Phân hệ mã hóa video – mã hóa không trực tuyến (offline encoder) ....... 36
2.6.3 Phân hệ mã hóa trực tuyến (live encode) ................................................ 39
2.6.4 Phân hệ RTSP streaming ........................................................................ 41
2.6.5 Phân hệ streaming theo băng thông mạng - http adaptive streaming ....... 45
2.6.6 Phân hệ streaming theo băng thông mạng - http smooth streaming ......... 47
2.6.7 Mô hình quy hoạch mạng ....................................................................... 47
2.6.8 Mô hình cân bằng tải hệ thống ............................................................... 48
2.6.9 Mô hình triển khai hệ thống ................................................................... 48
CHƯƠNG 3.ÁP DỤNG HỆ THỐNG STREAMING CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID………………………………………..50
3.1 Giới thiệu hệ thống Streaming Server ................................................................... 50
3.2 Các hệ thống Server Streaming phổ biến.............................................................. 51
3.3 Phân tích yêu cầu ..................................................................................................... 51
3.3.1 Yêu cầu người dùng ............................................................................... 51
3.3.2 Yêu cầu hệ thống.................................................................................... 52
3.4 Những khó khăn ....................................................................................................... 52
3.5 Giải pháp triển khai 2 Module Vod và Live ......................................................... 52
3.5.1 Module Vod của Wowza Streaming ....................................................... 52
3.5.2 Module Live của Wowza Streaming ....................................................... 59
3.6 Chạy thử và đối chiếu với một số yêu cầu đề ra .................................................. 66
3.6.1 Tìm kiếm................................................................................................ 66
3.6.2 Cập nhập ................................................................................................ 67
3.6.3 Streaming ............................................................................................... 67
3.6.4 Hướng dẫn cài đặt .................................................................................. 68
3.6.5 Một số vấn đề......................................................................................... 70
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 72

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: