ĐỒ ÁN – Đo nhiệt độ dùng cảm biến DS18B20 sử dụng boardarduino hiển thị trên LCD truyền phát không dây giao tiếp với máy tính qua cổng COM

 
MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ ............ 2
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ........... 3
LỜI NÓI ĐẦU...... 4
PHẦN 1: TỔNG QUAN ............ 5
I. Giới thiệu chung về Arduino ............ 5
II. Giới thiệu về board Arduino Mega 2560 ........ 6
III. Giới thiệu về cảm biến nhiệt độ DS18B20 ..... 8
IV. Giới thiệu về LCD 16x2  ....... 13
V. Giới thiệu về module truyền phát nRF24L01 .... 144

1. Thông số kỹ thuật ..... 14
2. Sơ đồ chân....................................................................................................... 15
3. Phân tích ......................................................................................................... 15
VI. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình cho Arduino. ............................................. 16
VII.Giới thiệu phần mềm Visual Studio 2010 ..................................................... 17
1. Tổng quan ....................................................................................................... 17
2. Giới thiệu Windown Form Application C# ...................................................... 18

PHẦN 2: LẬP TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT MẠCH  ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ TRUYỀN
PHÁT KHÔNG DÂY,VIẾT GIAO DIỆN NHẬN NHIỆT ĐỘ DÙNG C#  .......... 19
I.MẠCH THU ..................................................................................................... 199
1. Sơ đồ các khối ................................................................................................. 19
2. Chức năng các khối ......................................................................................... 19
3. Sơ đồ kết nối phần cứng .................................................................................. 20
4.Lập trình cho Arduino mạch phát ..................................................................... 21
5.Nạp code và chạy chương trình ........................................................................ 32

II. MẠCH PHÁT .................................................................................................. 33
1. Sơ đồ khối ....................................................................................................... 33
2. Chức năng các khối ......................................................................................... 33
3. Sơ đồ kết nối phần cứng .................................................................................. 34
4. Lập trình cho Arduino mạch thu ...................................................................... 35
5. Nạp code và chạy chương trình ....................................................................... 39
6. Kiểm tra sự đồng bộ giữa bên phát và bên thu ................................................. 39

III.GIAO DIỆN NHẬN VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ. ........................................... 40
1.Thiết kế giao diện hiển thị nhiệt độ ................................................................... 40
2.Viết chương trình cho giao diện ....................................................................... 40

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................... 45
I. KẾT LUẬN ....................................................................................................... 45
II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................................................. 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 47

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: