ĐỒ ÁN - TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VẬN CHUYỂN, TỒN TRỮ LPG LẠNH TẠI KHO CẢNG THỊ VẢI


Hiện nay trên thị trường cung LPG nội địa bị giới hạn trong khả năng sản xuất trong nước khoảng 550.000 tấn/năm,  trong khi nhu cầu LPG ở Việt Nam khoảng 1.200.000 tấn/năm. Phần nhu cầu thiếu hụt được đáp ứng dựa vào nguồn nhập khẩu và được thực hiện từng chuyến với khối lượng nhỏ.


Hiện tại, các doanh nghiệp đang chế biến, sản xuất và kinh doanh khí có những kho chứa định áp nhỏ. Vì công suất tàng trữ nhỏ xấp xỉ 10.000 tấn nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu LPG bằng các tàu nhỏ với giá cao và không ổn định. Ngoài ra, do thiếu kho chứa LPG, các nhà nhập khẩu LPG phải quay vòng nhanh chóng từ 2÷3 lần/tháng. Do vậy, các doanh nghiệp hầu như không thể lưu trữ LPG nên đang bị phụ thuộc vào biến động của thị trường. Việc thiếu kho chứa LPG đã trực tiếp tác động đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Vì vậy, việc nhập khẩu LPG để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, không chỉ làm nhiên liệu mà còn là nguồn cung đầu vào cho các nhà máy hóa dầu và phục vụ cho nhu cầu tàng trữ LPG một cách hiệu quả.
Việt Nam hiện là nước nhập khẩu LPG nhưng khả năng nhập khẩu bị hạn chế bởi sức chứa của các kho hiện tại ở Việt Nam nhỏ và chỉ có thể phù hợp với những tàu nhỏ. Do đó, việc nâng cao công suất kho chứa LPG bằng các sử dụng công nghệ lạnh là điều cần thiết.  Kho chứa LPG lạnh được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu tàng trữ LPG là việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc tàng trữ và kinh doanh LPG với khối lượng lớn.
Qua dự án kho lạnh, sẽ có điều kiện làm quen với công nghệ tàng trữ LPG hiện đại để nâng cao trình độ quản lý và vận hành kho chứa LPG lạnh của Việt Nam, làm tiền đề để phát triển các dự án tương tự trong tương lai. Với dân số đông và tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam có tiềm năng phát triển nhanh. Với sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, mức tiêu thụ nhiên liệu của Việt Nam sẽ giữ đà tăng trưởng nhanh. Trong khi than, củi và than củi vẫn là một trong số các nguồn nhiên liệu chính cho các hộ tiêu dùng Việt Nam, LPG là nguồn năng lượng sạch và có nhiệt trị cao sẽ góp phần nâng cao mức sống và giảm nạn chặt phá rừng.

Chính vì thế mà Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) đã quyết định xây dựng kho chứa LPG lạnh Thị Vải, với công suất tồn chứa LPG lạnh là 60.000 tấn, đây cũng là kho chứa LPG lạnh lớn nhất Việt Nam hiện nay.

NỘI DUNG:

Chương I. GIỚI THIỆU VỀ LPG ............................................................................1
1.1. Khái niệm và thành phần của LPG ....................................................................1

1.2. Một số tính chất hóa lý đặc trưng của LP ..........................................................1

1.2.1. Hệ số giãn nở .................................................................................................3

1.2.2. Nhu cầu không khí khi đốt cháy .....................................................................3

1.2.3. Ẩn nhiệt bay hơi.............................................................................................3

1.2.4. Tỷ trọng .........................................................................................................3

1.2.5. Áp suất hơi bão hòa........................................................................................4

1.2.6. Giới hạn cháy nổ ............................................................................................4

1.2.7. Nhiệt độ cháy.................................................................................................5

1.2.8. Nhiệt độ tự bắt cháy .......................................................................................5

1.3. Ảnh hưởng của các tính chất đến việc tàng trữ và vận chuyển LPG ..................6

1.4. Công nghệ sản xuất LP .....................................................................................6

1.4.1. Nguyên liệu sản xuất LPG..............................................................................6


1.4.2. Công nghệ sản xuất LPG................................................................................7


1.5. Các ứng dụng chủ yếu của LPG ........................................................................9


1.5.1. Lợi ích của việc sử dụng LPG ......................................................................10


1.5.2. Các ứng dụng của LPG trong các ngành công nghiệp khác nhau ..................10


1.6.Khai thác và sử dụng LPG ở Việt Nam ............................................................12


1.6.1. Nguồn cung LPG nội địa..............................................................................12


1.6.2. Nhập khẩu LPG ...........................................................................................14


1.7.Vai trò của hệ thống bồn chứa LPG tại kho cảng Thị Vải.................................15

Chương II. TỒN CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN LPG ...............................................17

2.1. Bảo quản, vận chuyển và tồn chứa LPG ..........................................................17

2.1.1.Vận chuyển LPG...........................................................................................17

2.1.2. Bảo quản và tồn chứa ..................................................................................17

2.2. Giản đồ pha hệ đa cấu tử ứng dụng trong tồn trữ LPG lạnh ............................. 18

2.3. Các loại bể chứa.............................................................................................. 20

2.3.1. Khái niệm ....................................................................................................20

2.3.2. Phân loại bể chứa .........................................................................................20

2.3.2.1. Bể chứa áp lực thấp ...................................................................................20

2.3.2.1.1.Bể chứa trụ đứng mái tĩnh ............................................................20

2.3.2.1.2.Bể chứa trụ đứng mái phao ...........................................................21

2.3.2.1.3.Bể chứa trụ ngang.........................................................................22

2.3.2.2.Bể chứa áp lực cao .....................................................................................23

2.3.2.2.1.Bể trụ đứng mái cầu .....................................................................23

2.3.2.2.2.Bể cầu ..........................................................................................24

2.3.2.2.3.Bể trụ nằm ngang .........................................................................24

2.3.3. Cấu tạo của bồn chứa ...................................................................................25

Chương III. CÔNG NGHỆ TỒN CHỨA LPG LẠNH ...........................................27

3.1. Mô tả dự án.....................................................................................................27

3.2. Chữ viết tắt, kí tự và danh sách thiết bị ...........................................................27

3.3. Sơ đồ công nghệ nhập, tồn chứa và xuất Propan..............................................30

3.3.1. Quá trình nhập Propan từ tàu vào bồn Propan lạnh.......................................30

3.3.2. Sơ đồ công nghệ thu hồi BOG.....................................................................32.


3.3.3. Sơ đồ công nghệ chuyển Propan lạnh thành Propan định áp .........................33


3.3.4. Sơ đồ công nghệ xuất Propan định áp tới tàu................................................34


3.3.5. Sơ đồ tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Propan lạnh của kho LPG lạnh....... 35


3.4. Sơ đồ tổng quan công nghệ nhập, tồn chứa và xuất Butan ............................... 37


3.4.1. Quá trình nhập Butan từ tàu vào bồn Butan lạnh ..........................................37


3.4.2. Sơ đồ công nghệ thu hồi BOG......................................................................38

3.4.3. Sơ đồ công nghệ chuyển Butan lạnh thành Butan định áp ............................40


3.4.4. Sơ đồ công nghệ xuất Butan định áp tới tàu .................................................41


3.4.5. Sơ đồ tổng quan công nghệ vận chuyển, tồn trữ Butan lạnh của kho LPG lạnh42


3.5. Quá trình phối trộn sản phẩm Bupro ............................................................... 44


3.5.1. Phối trộn sản phẩm Bupro tại các bồn định áp TK-1501 và TK-1601 ...........44


3.5.2. Phối trộn sản phẩm Bupro từ bồn lạnh tới tàu...............................................45


3.6. Yêu cầu của hệ thống cầu cảng nhập LPG lạnh ...............................................46


3.6.1.Yêu cầu của hệ thống công nghệ nhập LPG lạnh...........................................46

3.6.2.Hệ thống cầu cảng xuất nhập sau khi có kho LPG lạnh .................................47

3.7.  Hệ thống kho chứa LPG lạnh.........................................................................47

3.7.1. Single Containment Tank.............................................................................47

3.7.2. Double Containment Tank ...........................................................................48

3.7.3. Full Containment Tank ................................................................................48

3.8.  Hệ thống làm lạnh .........................................................................................54

3.9. Hệ thống bồn định áp ......................................................................................56

3.9.1.Thiết kế của hai bồn định áp chứa Propan và Butan ......................................56

3.9.2.Điều khiển vận hành bồn định áp Propan/Butan ............................................57


3.10. Hệ thống gia nhiệt .........................................................................................58


3.11. Hệ thống bơm ............................................................................................... 58


3.11.1. Trạm bơm cho LPG lạnh ............................................................................58


3.11.2. Trạm bơm cho sản phẩm LPG ở nhiệt độ môi trường .................................58


3.12. Máy nén hơi LPG..........................................................................................58


3.13. Hệ thống “closed drain” ................................................................................59

3.14. Hệ thống xả khí và giảm áp ...........................................................................59

3.15. Hệ thống tạo mùi...........................................................................................60

3.16. Hệ thống phụ trợ ...........................................................................................61

3.16.1. Hệ thống nước làm mát ..............................................................................61

3.16.2. Hệ thống gia nhiệt bằng nước sông ............................................................61

3.16.3. Hệ thống phun hóa chất..............................................................................63

3.16.3.1. Hệ thống phun Hypoclorit .......................................................................63

3.16.3.2. Bộ phun Hypoclorit cho nước làm mát ....................................................64

3.16.4. Hệ thống định lượng hóa chất ....................................................................64

KẾT LUẬN .......................................................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................66


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: