ĐỒ ÁN - Xử lý nước thải giết mổ gia súc (Thuyết minh + Bản vẽ)


Theo phụ lục của sắc lệnh Bảo vệ môi trường, các cơ sở giết mổ gia súc với sản lượng từ 5000 tấn /năm trở lên phải xin giấy phép hoạt động. Các cơ sở có sản lượng từ 5 tấn /năm đến 5000 tấn /năm phải báo cáo với cơ quan chịu trách nhiệm quản lý sức khoẻ và bảo vệ môi trường của địa phương.
Ngành công nghiệp thực phẩm Thụy Ðiển, trong đó có ngành giết mổ gia súc gần đây đang tiến hành hợp lý hoá cơ cấu toàn bộ. Quá trình này chịu ảnh hưởng của những thay đổi về hệ thống quy định giá cũng như các cuộc cạnh tranh của cs cơ sở nước ngoài, trừ khi có những thay đổi trong quan hệ với EU.

Hiện nay, cả Thụy Ðiển có khoảng 50 cơ sở giết mổ gia súc. Việc cung cấp sản phẩm thịt cho thị trường Thụy Ðiển chủ yếu nhờ các cơ sở hợp tác nông nghiệp vốn chiếm 75% thị phần, như được minh họa theo bảng sau:

Thị phần của ngành giết mổ gia súc
Hợp tác nông nghiệp 75%
Các công ty tư nhân 24%
Nhập khẩu 1%

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: