Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường đại học cần thơ


Trong những năm gần đây, kinh tế ĐBSCL có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ phát triển kinh tế bình quân trong 10 năm qua đạt gần 12%, cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các công ty, doanh nghiệp liên tục được thành lập và mở rộng nhiều thêm. Vì thế nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cũng ngày tăng cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa các vùng miền trong khu vực ngày càng được thu hẹp, tạo nhiều điều kiện cho người lao động có thể tìm được việc làm.

Mỗi năm lượng lao động được bổ sung vào nền kinh tế rất là lớn trong đó đối tượng lao động là sinh viên sắp tốt nghiệp chiếm tỷ lệ khá đông. Những sinh viên này đều mơ ước sẽ tìm được nơi làm việc tốt, đúng với khả nămg của bản thân. Nhưng việc quyết định chọn nơi làm việc là một vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn sinh viên, bởi vì quyết định trên bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Theo một nghiên cứu về việc chọn lựa nơi làm việc của 360 sinh viên sắp tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh của Trần Văn Mẫn và Trần Kim Dung năm 2010, nhóm tác giả đã phân tích tám yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc, kết quả nghiên cứu cho thấy các sinh viên này quan tâm nhiều đến các yếu tố công việc hơn các yếu tố cuộc sống.
Một thực trang hiện nay của các tỉnh ĐBSCL là những sinh viên tốt nghiệp có xu hướng đi đến những địa phương khác để tìm việc ngày càng tăng lên. Lý do để những sinh viên này đưa ra những quết định này là do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: năng lực của bản thân sinh viên, những điều kiện làm việc ở các địa phương, các yếu tố thuộc về tình cảm... Để tìm hiểu và làm rõ những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên về vấn đề chọn nơi làm việc, nên em đã chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi làm việc của sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường ĐHCT” làm đề tài luận văn cuối khóa của mình.

NỘI DUNG:

Chương 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................................ 2
1.3.1 Không gian ................................................................................................ 2
1.3.2 Thời gian.................................................................................................... 2
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2
1.4 LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................. 2
1.4.1 Tài liệu nước ngoài .................................................................................... 2
1.4.2 Tài liệu trong nước .................................................................................... 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 6
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................. 6
2.1.1 Các khái niệm ............................................................................................ 6
2.1.1.1 Các khái niệm về lao động .............................................................. 6
2.1.1.2 Khái niệm chung về việc làm ........................................................... 6
2.1.2 Cơ sở lý thuyết về các yếu tố tác động đến quyết định chọn nơi làm
việc của người lao động............................................................................... 7
2.1.2.1 Tình cảm quê hương ........................................................................ 7
2.1.2.2 Điều kiện hỗ trợ từ gia đình ............................................................ 8
2.1.2.3 Mức lương bình quân ...................................................................... 8
2.1.2.4 Điều kiện làm việc tại địa phương ................................................... 9
2.1.2.5 Chính sách ưu đãi của địa phương................................................ 10
2.1.2.6 Điều kiện giải trí mua sắm ............................................................ 10
2.1.2.7 Thông tin thủ tục thoáng ................................................................ 10
2.1.2.8 Chi phí sinh hoạt ở địa phương ..................................................... 11
2.1.2.9 Môi trường sống ở địa phương ...................................................... 11
2.1.2.10 Điều kiện an sinh xã hội .............................................................. 12
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 13
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ................................................................................. 13
2.2.2 Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 14
2.2.2.1 Nghiên cứu định tính ..................................................................... 14
2.2.2.2 Nghiên cứu định lượng .................................................................. 23
2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin .............................................................. 25
2.2.2.1 Thông tin thứ cấp ........................................................................... 25
2.2.2.2 Thông tin sơ cấp ............................................................................ 25
2.2.3 Thiết kế mẫu và phương pháp chọn mẫu ................................................ 26
2.2.3.1 Phương Pháp chọn mẫu ................................................................ 26
2.2.3.2 Thiết kế mẫu ................................................................................... 26
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KHOA
KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ...... 27
3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ................................ 27
3.1.1 Đặc điểm về kinh tế ................................................................................. 27
3.1.1.1 Tốc độ phát triển kinh tế ................................................................ 27
3.1.1.2 Cơ cấu kinh tế ................................................................................ 28
3.1.1.3 GDP bình quân đầu người ............................................................ 29
3.1.1.4 Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của ĐBSCL ........................ 30
3.1.2 Đặc điểm về Xã hội ................................................................................. 30
3.1.2.1 Dân số trung bình và dân số trong độ tuổi lao động ở ĐBSCL .... 30
3.1.2.2 Dân số trong độ tuổi lao động phân theo giới tính và khu vực ..... 31
3.1.2.3 Dân số trong độ tuổi lao động phân theo trình độ chuyên môn .... 31
3.1.2.4 Tỷ lệ lao động đang làm việc ......................................................... 32
3.1.2.5 Số người làm việc phân theo loại hình kinh tế .............................. 33
3.1.3 Các chính sách thu hút nguồn nhân lực ................................................... 33
3.1.3.1 Chính sách ưu đãi và thu hút nhân tài........................................... 33
3.1.3.2 Chương trình Mêkong 1000........................................................... 34
3.1.3.3 Quy định mức lương tối thiểu vùng ............................................... 34
3.2 VÀI NÉT VỀ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CẦN THƠ ........................................................................................... 34
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................... 36
4.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU ...................................................................... 36
4.1.1 Thông tin về sinh viên sắp tốt nghiệp ..................................................... 36
4.1.1.1 Về giới tính, chuyên ngành và xếp loại học tập............................. 36
4.1.1.2 Về Hộ khẩu thường trú và quyết định chọn nơi làm việc của sinh
viên ............................................................................................................. 37
4.1.1.3 Về quyết định chọn làm việc và các mối quan hệ quen biết .......... 39
4.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa những đặc điểm của sinh viên và quyết định
chọn nơi làm việc của sinh viên ....................................................................... 40
4.1.2.1 Mối quan hệ giữa giới tính và quyết định chọn nơi làm việc của
sinh viên sắp ra trường .............................................................................. 40
4.1.2.2 Mối quan hệ giữa kết quả học tập với quyết định chọn nơi làm việc
của sinh viên .............................................................................................. 40
4.1.2.3 Mối quan hệ giữa ảnh hưởng của người thân với quyết định chọn
nơi làm việc của sinh viên sắp ra trường .................................................. 41
4.1.3 Nhận định của sinh viên xung quanh vấn đề xin việc ............................. 42
4.1.3.1 Sự chuẩn bị của sinh viên về các kỹ năng ..................................... 42
4.1.3.2 Nhận định của sinh viên về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xin
việc ............................................................................................................. 43
4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA
CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN ........................................................ 44
4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ số Cronbach’s
Alpha ................................................................................................................ 44
4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc
của sinh viên thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) ........................... 46
4.3.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu lần 2 ..................................................... 49
4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC .............................................. 51
4.4.1 Xây dựng mô hình ................................................................................... 51
4.4.2 Kết quả phân tích Binary Logistic ........................................................... 51
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ LỰA CHỌN NƠI LÀM VIỆC
CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP ................................................................ 55
5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP...................................................................... 55
5.1.1 Một số đặc điểm chính về xu hướng lựa chọn nơi làm việc của sinh viên55
5.1.3 Ý kiến của sinh viên về các yếu tố cần cải tiến ....................................... 56

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tiên Tiên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


Trong những năm gần đây, kinh tế ĐBSCL có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ phát triển kinh tế bình quân trong 10 năm qua đạt gần 12%, cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các công ty, doanh nghiệp liên tục được thành lập và mở rộng nhiều thêm. Vì thế nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cũng ngày tăng cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa các vùng miền trong khu vực ngày càng được thu hẹp, tạo nhiều điều kiện cho người lao động có thể tìm được việc làm.

Mỗi năm lượng lao động được bổ sung vào nền kinh tế rất là lớn trong đó đối tượng lao động là sinh viên sắp tốt nghiệp chiếm tỷ lệ khá đông. Những sinh viên này đều mơ ước sẽ tìm được nơi làm việc tốt, đúng với khả nămg của bản thân. Nhưng việc quyết định chọn nơi làm việc là một vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn sinh viên, bởi vì quyết định trên bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Theo một nghiên cứu về việc chọn lựa nơi làm việc của 360 sinh viên sắp tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh của Trần Văn Mẫn và Trần Kim Dung năm 2010, nhóm tác giả đã phân tích tám yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc, kết quả nghiên cứu cho thấy các sinh viên này quan tâm nhiều đến các yếu tố công việc hơn các yếu tố cuộc sống.
Một thực trang hiện nay của các tỉnh ĐBSCL là những sinh viên tốt nghiệp có xu hướng đi đến những địa phương khác để tìm việc ngày càng tăng lên. Lý do để những sinh viên này đưa ra những quết định này là do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: năng lực của bản thân sinh viên, những điều kiện làm việc ở các địa phương, các yếu tố thuộc về tình cảm... Để tìm hiểu và làm rõ những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên về vấn đề chọn nơi làm việc, nên em đã chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi làm việc của sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường ĐHCT” làm đề tài luận văn cuối khóa của mình.

NỘI DUNG:

Chương 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................................................................ 2
1.3.1 Không gian ................................................................................................ 2
1.3.2 Thời gian.................................................................................................... 2
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2
1.4 LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................. 2
1.4.1 Tài liệu nước ngoài .................................................................................... 2
1.4.2 Tài liệu trong nước .................................................................................... 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 6
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................. 6
2.1.1 Các khái niệm ............................................................................................ 6
2.1.1.1 Các khái niệm về lao động .............................................................. 6
2.1.1.2 Khái niệm chung về việc làm ........................................................... 6
2.1.2 Cơ sở lý thuyết về các yếu tố tác động đến quyết định chọn nơi làm
việc của người lao động............................................................................... 7
2.1.2.1 Tình cảm quê hương ........................................................................ 7
2.1.2.2 Điều kiện hỗ trợ từ gia đình ............................................................ 8
2.1.2.3 Mức lương bình quân ...................................................................... 8
2.1.2.4 Điều kiện làm việc tại địa phương ................................................... 9
2.1.2.5 Chính sách ưu đãi của địa phương................................................ 10
2.1.2.6 Điều kiện giải trí mua sắm ............................................................ 10
2.1.2.7 Thông tin thủ tục thoáng ................................................................ 10
2.1.2.8 Chi phí sinh hoạt ở địa phương ..................................................... 11
2.1.2.9 Môi trường sống ở địa phương ...................................................... 11
2.1.2.10 Điều kiện an sinh xã hội .............................................................. 12
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 13
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ................................................................................. 13
2.2.2 Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 14
2.2.2.1 Nghiên cứu định tính ..................................................................... 14
2.2.2.2 Nghiên cứu định lượng .................................................................. 23
2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin .............................................................. 25
2.2.2.1 Thông tin thứ cấp ........................................................................... 25
2.2.2.2 Thông tin sơ cấp ............................................................................ 25
2.2.3 Thiết kế mẫu và phương pháp chọn mẫu ................................................ 26
2.2.3.1 Phương Pháp chọn mẫu ................................................................ 26
2.2.3.2 Thiết kế mẫu ................................................................................... 26
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KHOA
KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ...... 27
3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ................................ 27
3.1.1 Đặc điểm về kinh tế ................................................................................. 27
3.1.1.1 Tốc độ phát triển kinh tế ................................................................ 27
3.1.1.2 Cơ cấu kinh tế ................................................................................ 28
3.1.1.3 GDP bình quân đầu người ............................................................ 29
3.1.1.4 Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của ĐBSCL ........................ 30
3.1.2 Đặc điểm về Xã hội ................................................................................. 30
3.1.2.1 Dân số trung bình và dân số trong độ tuổi lao động ở ĐBSCL .... 30
3.1.2.2 Dân số trong độ tuổi lao động phân theo giới tính và khu vực ..... 31
3.1.2.3 Dân số trong độ tuổi lao động phân theo trình độ chuyên môn .... 31
3.1.2.4 Tỷ lệ lao động đang làm việc ......................................................... 32
3.1.2.5 Số người làm việc phân theo loại hình kinh tế .............................. 33
3.1.3 Các chính sách thu hút nguồn nhân lực ................................................... 33
3.1.3.1 Chính sách ưu đãi và thu hút nhân tài........................................... 33
3.1.3.2 Chương trình Mêkong 1000........................................................... 34
3.1.3.3 Quy định mức lương tối thiểu vùng ............................................... 34
3.2 VÀI NÉT VỀ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CẦN THƠ ........................................................................................... 34
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................... 36
4.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU ...................................................................... 36
4.1.1 Thông tin về sinh viên sắp tốt nghiệp ..................................................... 36
4.1.1.1 Về giới tính, chuyên ngành và xếp loại học tập............................. 36
4.1.1.2 Về Hộ khẩu thường trú và quyết định chọn nơi làm việc của sinh
viên ............................................................................................................. 37
4.1.1.3 Về quyết định chọn làm việc và các mối quan hệ quen biết .......... 39
4.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa những đặc điểm của sinh viên và quyết định
chọn nơi làm việc của sinh viên ....................................................................... 40
4.1.2.1 Mối quan hệ giữa giới tính và quyết định chọn nơi làm việc của
sinh viên sắp ra trường .............................................................................. 40
4.1.2.2 Mối quan hệ giữa kết quả học tập với quyết định chọn nơi làm việc
của sinh viên .............................................................................................. 40
4.1.2.3 Mối quan hệ giữa ảnh hưởng của người thân với quyết định chọn
nơi làm việc của sinh viên sắp ra trường .................................................. 41
4.1.3 Nhận định của sinh viên xung quanh vấn đề xin việc ............................. 42
4.1.3.1 Sự chuẩn bị của sinh viên về các kỹ năng ..................................... 42
4.1.3.2 Nhận định của sinh viên về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xin
việc ............................................................................................................. 43
4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA
CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN ........................................................ 44
4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ số Cronbach’s
Alpha ................................................................................................................ 44
4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc
của sinh viên thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) ........................... 46
4.3.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu lần 2 ..................................................... 49
4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC .............................................. 51
4.4.1 Xây dựng mô hình ................................................................................... 51
4.4.2 Kết quả phân tích Binary Logistic ........................................................... 51
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ LỰA CHỌN NƠI LÀM VIỆC
CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP ................................................................ 55
5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP...................................................................... 55
5.1.1 Một số đặc điểm chính về xu hướng lựa chọn nơi làm việc của sinh viên55
5.1.3 Ý kiến của sinh viên về các yếu tố cần cải tiến ....................................... 56

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tiên Tiên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: