SÁCH - Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điện (Phan Thị Thanh Bình & Dương Lan Hương & Phan Thị Thu Vân)
"Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điện" là tài liệu tham khảo thực sự cần thiết và bổ ích cho sinh viên ngành kỹ thuật điện, điện công nghiệp.

Tài liệu này cung cấp một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh và chi tiết về một đồ án cấp diện, trong đó lần đầu tiên đưa ra hướng dẫn thiết kế phần an toàn điện và kỹ thuật chiếu sáng. Ngoài ra còn cung cấp các số liệu tra cứu cần thiết cho một đồ án cung cấp điện.Cuốn giáo trình hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh chi tiết về một đồ án cấp điện trong đó bao gồm ; thiết kế mạng điện cho công trình, an toàn điện cho công trình , tính toán chiếu sáng cho công trình.


Nội dung cuốn sách gồm những chương sau:

Chương 1: Xác định phụ Tải tính toán.
Chương 2: Lựa trọn trạm nguồn và tủ điện chính của mạng điện.
Chương 3: Chọn dây.
Chương 4: Tính ngắn mạch và chọn CB.
Chương 5: Bù công suất phản kháng trong xí nghiệp công nghiệp.
Chương 6: Tính toán thiết kế an toàn điện
Chương 7 : Chiếu sáng

"Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điện" là tài liệu tham khảo thực sự cần thiết và bổ ích cho sinh viên ngành kỹ thuật điện, điện công nghiệp.

Tài liệu này cung cấp một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh và chi tiết về một đồ án cấp diện, trong đó lần đầu tiên đưa ra hướng dẫn thiết kế phần an toàn điện và kỹ thuật chiếu sáng. Ngoài ra còn cung cấp các số liệu tra cứu cần thiết cho một đồ án cung cấp điện.Cuốn giáo trình hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh chi tiết về một đồ án cấp điện trong đó bao gồm ; thiết kế mạng điện cho công trình, an toàn điện cho công trình , tính toán chiếu sáng cho công trình.


Nội dung cuốn sách gồm những chương sau:

Chương 1: Xác định phụ Tải tính toán.
Chương 2: Lựa trọn trạm nguồn và tủ điện chính của mạng điện.
Chương 3: Chọn dây.
Chương 4: Tính ngắn mạch và chọn CB.
Chương 5: Bù công suất phản kháng trong xí nghiệp công nghiệp.
Chương 6: Tính toán thiết kế an toàn điện
Chương 7 : Chiếu sáng


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: