SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (TS. Phạm Văn Sinh Cb)


Cuốn sách gồm 10 chương với 717 câu hỏi trắc nghiệm; 264 câu hỏi tự luận, và 112 câu hỏi trả lời ngắn với hai hình thức chính là trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.


Những câu hỏi trong cuốn sách được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi hơn cho việc tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc là gợi ý trả lời với câu hỏi tự luận và câu hỏi ngắn được trình bày súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung của giáo trình chuẩn.

LINK DOWNLOAD


Cuốn sách gồm 10 chương với 717 câu hỏi trắc nghiệm; 264 câu hỏi tự luận, và 112 câu hỏi trả lời ngắn với hai hình thức chính là trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.


Những câu hỏi trong cuốn sách được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi hơn cho việc tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc là gợi ý trả lời với câu hỏi tự luận và câu hỏi ngắn được trình bày súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung của giáo trình chuẩn.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: