SÁCH - Quản lý chất thải rắn - Tập 1 Chất thải rắn đô thị (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Cuốn Quản lý chất thải rắn được biên soạn để phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; các phương pháp tận thu các chất thải từ hoạt động công nghiệp.... để sinh viên có những cơ sở và phương pháp luận để vận dụng và thiết kế, thi công, lắp đặt vận hành và quản lý các công trình, thiết bị thu gom, tập trung, vận chuyển xử lý chất thải rắn.

Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau:

1. Mở đầu
2. Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị
3. Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chỗ chất thải rắn từ nhà ở
4. Thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị
5. Xử lý chất thải rắn đô thị
6. Thu hồi và tái chế chất thải rắn- Các trạm trung chuyển
7. Thiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị
8. Các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

GIÁO TRÌNH - Quản lý chất thải rắn - Tập 1 Chất thải rắn đô thị (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)

LINK DOWNLOAD

SÁCH - Quản lý chất thải rắn - Tập 1 Chất thải rắn đô thị (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: