SÁCH - Xử lý nước thải đô thị (Trần Đức Hạ)


Cuốn sách gồm chín chương và các phụ lục. Nội dung chính trong cuốn sách là các vấn đề về số lượng, thành phần các loại nước thải đô thị, lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải, cơ sở lý thuyết và ví dụ tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải đô thị...


NỘI DUNG:

Chương 1: Nguồn gốc, số lượng và thành phần các loại nước thải đô thị

Nguồn gốc, phân loại và số lượng nước thải
Các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải đô thị
Tính chất của nước thải
Xác định dân số tính toán và nồng độ chất bẩn trong nước thải đô thị
Sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 2: Lựa chọn dây chuyền công nghệ và các phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn

Cơ sở lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
Các bước và phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn trong nước thải
Các sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 3: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

Song chắn rác
Bể lắng cát
Bể lắng nước thải
Ví dụ tính toán

Chương 4: Xử lý bùn cặn nước thải

Dặc tính củ bùn cặn và các phương pháp xử lý bùn cặn
Các công trình lắng đợt một kết hợp lên men bùn cặn
Bể mêtan
Nén bùn cặn
Làm khô bùn cặn
Các ví dụ tính toán

Chương 5: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên

Các công trình xử lý nước thải trong đất
Hố sinh học
Ví dụ tính toán

Chương 6: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các công trình nhân tạo

Cơ chế chuyển hoá sinh học các chất bẩn hữu cơ và các phương pháp xử lý nước thải trong điều kiện nhân tạo
Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính
Các công trình khử các chất dinh dưỡng và ổn định bùn bằng phương pháp hiếu khí kết hợp
Ví dụ tính toan

Chương 7: Khử trùng và xả nước thải ra nguồn

Khử trùng nước thải
Máng trộn, bể tiếp xúc và cống xả nước thải ra nguồn
Ví dụ tính toán

Chương 8: Cấp khí cho các công trình xử lý nước thải

Nhu cầu và phương pháp cung cấp oxy cho các công trình xử lý nước thải
Các phương pháp và thiết bị cung cấp oxy cho công trình XLNT
Các ví dụ tính toán

Chương 9: Các công trình phụ trợ trong trạm xử lý nước thải

Các công trình tiếp nhận, phân phối và đo lưu lượng trong trạm xử lý nước thải
Bể điều hoà nước thải
Mặt bằng tổng thể trạm xử lý nước thải đô thị
Các ví dụ tính toán.

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: