Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về bất bình đẳng thu nhập
1.1.1. Khái niệm về bất bình đẳng thu nhập
1.1.2. Đo lường bất bình đẳng thu nhập
1.1.3. Các nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế
1.2.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
1.3. Các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.1. Tác động tích cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.2. Tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết mối quan hệ giữa phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế
1.4.1. Kinh nghiệm Braxin
1.4.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc
1.4.3. Kinh nghiệm Trung Quốc
1.4.4. Các bài học kinh nghiệm chung

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM
2.1. Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
2.1.1. Thực trạng bất bình đẳng chung
2.1.2. Bất bình đẳng thu nhập theo khu vực thành thị và nông thôn
2.1.3. Bất bình đẳng thu nhập theo vùng địa lý
2.1.4. Bất bình đẳng theo hệ số GINI
2.1.5. Bất bình đẳng trong tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản
2.1.6. Nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
2.2. Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
2.2.1. Xu hướng tăng trưởng kinh tế
2.2.2. Chất lượng tăng trưởng kinh tế
2.3. Thực trạng mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
2.3.1. Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội
2.3.2. Thực trạng mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
2.4. Đánh giá chung về thực trạng mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế
CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM
3.1. Xác định mô hình và phương pháp ước lượng
3.1.1 Mô hình ước lượng
3.1.2 Phương pháp ước lượng
3.2. Số liệu
3.3. Thống kê và phân phối xác suất của các biến trong mô hình
3.4. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một số biến giải thích
3.5. Kết quả ước lượng hồi quy
3.5.1. Tác động của bất bình đẳng thu nhập (đo lường bằng hệ số GINI) đến tăng trưởng kinh tế
3.5.2. Tác động của bất bình đẳng thu nhập (đo lường bằng khoảng cách nhóm giàu nhất/nhóm nghèo nhất) đến tăng trưởng kinh tế
CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TẬN DỤNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
4.1. Quan điểm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
4.1.1. Quan điểm tổng quát
4.1.2. Quan điểm cụ thể
4.2. Cơ hội và thách thức cho việc tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
4.2.1 Cơ hội
4.2.2. Thách thức
4.3. Giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
4.3.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đảm bảo gắn kết hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội
4.3.2. Xây dựng và thực hiện mô hình tăng trưởng công bằng vì người nghèo.
4.3.3. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư xã hội
4.3.4. Phát triển kinh tế tư nhân
4.3.5. Đảm bảo người dân được chia sẻ thành quả của sự phát triển bằng cách quan tâm tới ba lĩnh vực trọng yếu: giáo dục, y tế, và an sinh xã hội
4.3.6. Cần có những chính sách di dân thích hợp
4.3.7. Cải cách chính sách phân phối tài sản, thu nhập và cơ hội phát triển trong nền kinh tế theo hướng phải đảm bảo công bằng và hướng đến người nghèo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: