Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí


Đất nƣớc ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của nhân dân, nƣớc ta đã có nhiều nhà máy sản xuất điện lớn đang hoạt động nhƣ: Thuỷ điện Hoà Bình, Thuỷ điện Thác Bà, Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Phả Lại Do đó việc nghiên cứu các hệ thống truyền động điện trong các nhà máy điện cũng là điều cần thiết đối với những đối tƣợng hoạt động trong ngành.

Khi ngành công nghiệp phát triển thì vai trò của năng lƣợng đã đƣợc khẳng định: “Muốn phát triển công nghiệp thì năng lƣợng luôn phải đi trƣớc một bƣớc”. Trong đó nhà máy nhiệt điện là một khâu quan trọng trong hệ thống các nhà máy điện.Nhà máy nhiệt điện làm nhiệm vụ sản xuất ra điện năng để truyền tải đi mọi miền tổ quốc.Trong những năm gần đây, nhiều nhà máy nhiệt điện lớn đã và đang đƣợc xây dựng. Việc giải quyết đúng đắn các vấn đề về kinh tế cũng nhƣ kỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện sẽ mang lại hiệu quả đáng kể đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với nghành điện nói riêng.

NỘI DUNG:

Chƣơng 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ.
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN. 2
1.2. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH. 3
1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT. 4
1.4. VAI TRÕ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG LƢỚI ĐIỆN. 7
Chƣơng 2 TÌM HIỂU HỆ THỐNG MÁY NGHIỀN THAN TRONG CÁC
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 9
2.1. QUÁ TRÌNH SẢN SUẨT ĐIỆN NĂNG TRONG CÁC NHÀ MÁY
ĐIỆN NÓI CHUNG 9
2.2. CÁC BỘ PHẬN TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG CỦA
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 12
2.2.1. Lò hơi. 12
2.2.2. Các dàn ống sinh hơi. 12
2.2.3. Bộ sấy sinh hơi 13
2.2.4. Các bộ giảm ôn. 14
2.2.5. Bộ hâm nƣớc. 15
2.2.6.Bộ sấy không khí. 15
2.2.7.Các vòi đốt. 15
2.2.8.Các van an toàn. 16
2.3. HỆ THỐNG CHẾ BIẾN THAN. 17
2.3.1. Các bộ phận chính cấu thành hệ thống cung cấp than bột 17
2.3.3. Nguyên lý cấp than. 22
2.4. GIỚI THIỆU VỀ MÁY NGHIỀN BI 24
2.5. QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHẾ BIẾN THAN. 25
2.5.1.Mô tả phần chung. 25
2.5.2.Chuẩn bị khởi động hệ thống chế biến than cám. 26
2.5.3 Dừng hệ thống chế biến than. 26
2.5.4.Các sự cố thƣờng gặp ở máy nghiền và biện pháp xử lý. 27
2.5.4.1.Hiện tƣợng rung động - động cơ điện. 27
2.5.4.2.Hiện tƣợng va đập trong thân thùng nghiền
2.5.4.3.Hộp giảm tốc nóng, các gối đỡ bị nóng quá. 28
2.5.4.4. Giảm tốc, bánh chủ bị rung
2.5.4.5. Than bị rơi vãi ra ngoài. 28
2.5.4.6. Rung động các ống dẫn than vào hoặc ra. 28
2.5.5. Đối với các quạt. 28
2.5.5.1. Quạt bị chấn động mạnh quá mức quy định 28
2.5.5.2. Nhiệt độ gối trục nóng quá. 29
2.5.5.3. Động cơ điện nóng quá. 29
2.5.6. Đề phòng sự cố. 29
2.6. QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY NGHIỀN. 30
2.6.1. Khởi động máy nghiền. 30
2.6.2. Phần vận hành than nguyên và than bột 31
2.6.4. Chạy thử các quạt. 32
2.7. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY NGHIỀN 34
2.7.1. Chức năng các phần tử trong sơ đồ 35
2.7.2. Hoạt động của sơ đồ trang bị điện máy nghiền. 40
Chƣơng 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ
ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG MÁY NGHIỀN THAN 42
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 42
3.2. CÁC GIẢI PHÁP 42
3.3. SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ. 42
3.3.1.Khái niệm về máy điện đồng bộ 42
3.3.2.Cấu tạo 43
3.3.3. Nguyên lý hoạt động của động cơ đồng bộ. 44
3.3.4. Khởi động động cơ đồng bộ. 45
3.3.4.1.Khởi động bằng máy ngoài. 46
3.3.4.2.Phƣơng pháp khởi động dị bộ. 46
3.4. SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ DỊ BỘ 49
3.4.1.Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ ba pha. 49
3.4.1.l Khi U1= var. 51
3.4.1.2. Khi p = var. 51
3.4.1.3. Khi f = var 51
3.4.1.4. Khi R2= var 52
3.4.1.5. Kết luận. 52
3.4.2. Khởi động động cơ không đồng bộ 53
3.4.2.1.Phƣơng pháp khởi động trực tiếp. 53
3.4.2.2.Khỏi động dùng phƣơng pháp giảm dòng khởi động 54
3.4.2.3. Giảm điện áp nguồn cung cấp. 54
3.4.2.4.Khởi động bằng phƣơng pháp điều chỉnh điện áp. 56
3.4.2.5.Điều chỉnh động cơ dị bộ bằng phƣơng pháp tần số. 57
3.4.3. Giới thiệu các bộ biến tần. 57
3.5. KẾT LUẬN. 64
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: