Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.
Xử lý ngôn ngữ chính là xử lý thông tin khi đầu vào là “dữ liệu ngôn ngữ” (dữ liệu cần biến đổi), tức dữ liệu “văn bản” hay “tiếng nói”. Các dữ liệu liên quan đến ngôn ngữ viết (văn bản) và nói (tiếng nói) đang dần trở nên kiểu dữ liệu chính con người có và lưu trữ dưới dạng điện tử. Đặc điểm chính của các kiểu dữ liệu này là không có cấu trúc hoặc nửa cấu trúc và chúng không thể lưu trữ trong các khuôn dạng cố định như các bảng biểu.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp cho các hệ thống máy tính hiểu và xử lý được ngôn ngữ con người. Dịch máy là một trong những ứng dụng chính của xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

NỘI DUNG:

Chương 1: giới thiệu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên . 5
1.1 Tổng quan 5
1.2 Cơ sở khoa học 6
1.2.1 Một số khái niệm cơ bản . 6
1.2.1.1. Ngôn ngữ tự nhiên 6
1.2.1.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên . 6
1.2.1.3 Trí tuệ nhân tạo 7
1.2.1.4 Nhập nhằng 7
1.2.1.5 Dịch máy . 7
1.2.2 Xác suất (Probability) . . 7
1.2.2.1 Thực nghiệm và không gian mẫu . 7
1.2.2.2. Events (sự kiện) . 8
1.2.2.3. Xác suất (probability) . 8
1.2.2.4. Ước lượng Xác suất . 8
1.2.2.5. Kỳ vọng (expectation) và Phương sai (variance) . 8
1.2.3.Lý thuyết thông tin(Information Theory) . . 8
1.2.3.1 Khái niệm . . 8
1.2.3.2 Entropy . . 9
1.2.3.3 Perplexity - Cross Entropy . . 9
1.3. Qui trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên . . 10
1.3.1. Phân tích từ vựng (Lexical Analysis) . . 11
1.3.2. Phân tích cú pháp (Syntax Analysis) . . 11
1.3.3. Phân tích ngữ nghĩa (Semantic Analysis) . 13
1.3.4. Các giai đoạn của trình biên dịch . . 13
1.3.5 Một số phương pháp phân tích cú pháp 14
1.3.5.1. Topdown . 14
1.3.5.2. Bottom-up . . 14
1.3.5.3. CYK (Cocke-Younger-Kasami) . . 14
1.4.Các ứng dụng của ngôn ngữ tự nhiên . . 18
Chương 2: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH . 20
2.1. Các thì trong tiếng anh . 20
2.2. Cách sử dụng một số thì . . 20
2.2.1. Thì hiện tại đơn(The Simple Present Tense): . . 20
2.2.1.1 Hình thức(Formation) . . 20
2.2.1.2 Cách sử dụng (The uasges) . . 21
2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn(The present continuous/progressive tense) . 21
2.2.2.1 Hình thức(formation) . 21
2.2.2.2 Cách sử dụng(The usages) . 21
2.2.3. Thì hiện tại hoàn thành(The Present Prefect Tense) . 21
2.2.3.1 Hình thức(Formation) . 21
2.2.3.2 Cách sử dụng(The usages) . 22
2.2.4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The Present Prefect continuousTense) . 22
2.2.4.1 Hình thức(Formation) . 22
2.2.4.2 Cách sử dụng(The usages) . 22
2.2.5. Thì quá khứ đơn(The Simple Past Tense) . 23
2.2.5.1 Hình thức(Formation) . 23
2.2.5.2 cách sử dụng(The usages) . 23
2.2.6. Thì quá khứ tiếp diễn (The Past continuous Tense) . 23
2.2.6.1 Hình thức(Formation) . 23
2.2.6.2 Cách sử dụng (The usages) . 24
2.2.7. Thì tương lai đơn(The Simple Future Tense) . 24
2.2.7.1 Hình thức(Formation) . 24
2.2.7.2 cách sử dụng (The usages) . 24
Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 25
3.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# . 25
3.2 Chương trình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: