Ứng dụng lập trình điều khiển động cơ bước sử dụng chip ARM Cortex M3 STM32F103RC


NỘI DUNG:

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CORTEX . 3
1.1. Các phiên bản kiến trúc ARM . 3
1.2 Bộ xử lí Cortex và đơn vị xử lí trung tâm Cortex . 4
1.3 Đơn vị xử lí trung tâm Cortex (Cortex CPU) 5
1.3.1 Kiến trúc đường ống (Pipline) . 5
1.3.2 Mô hình lập trình (Programmer’s model) . 5
1.3.2.1 Thanh ghi XPSR 6
1.3.3 Các chế độ hoạt động của CPU . 7
1.3.4 Tập lệnh Thumb-2 8
1.3.5 Bản đồ bộ nhớ (Memory Map) . 9
1.3.6 Truy cập bộ nhớ không xếp hàng (Unaligned Memory Accesses) . 11
1.3.7 Dải Bit (Bit Banding) . 12
1.4 Bộ xử lí Cortex 13
1.4.1 Bus . 14
1.4.2 Ma trận Bus 14
1.4.3 Timer hệ thống (System timer) . 14
1.4.4 Xử lí ngắt (Interrupt Handling) . 15
1.4.5 Bộ điều khiển vector ngắt lồng nhau (Nested Vector Interrupt
Controller) 15
1.4.5.1 Nhập và thoát khỏi một ngoại lệ của NVIC (NVIC Operation
Exception Entry And Exit) . 16
1.4.5.2 Các chế độ xử lí ngắt cao cấp (Advanced Interrupt Handling
Modes) . 17
1.4.5.2.1 Quyền ưu tiên ngắt (Interrupt Pre-emption) . 17
1.4.5.2.2 Kỹ thuật Tail Chaining trong NVIC . 17
1.4.5.3 Cấu hình và sử dụng NVIC 19
1.4.5.3.1 Bảng vector ngắt (Exception Vector Table) 19
1.5 Các chế độ năng lượng 24
1.5.1 Cách đi vào chế độ năng lượng thấp của CPU Cortex 24
1.5.2 Khối hỗ trợ gỡ lỗi CoreSight 26

Chương 2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CỦA ARM CORTEX 28
2.1 Cấu trúc bộ nhớ . 28
2.2 Tối đa hiệu năng 29
2.2.1 Vòng Khóa Pha (Phase Lock Loop) 30
2.2.2 Cấu hình cho bus 32
2.2.3 Flash Buffer . 33
2.2.4 Direct Memory Access . 34
Chương 3 NGOẠI VI . 39
3.1 Ngoại vi đa dụng . 39
3.1.1 Các cổng I/O đa dụng . 39
3.1.1.1 Chức năng thay thế (Alternate Function) 41
3.1.1.2 Event Out 42
3.1.2. Ngắt ngoại (EXTI) . 42
3.1.3 ADC 43
3.1.3.1 Thời gian chuyển đổi và nhóm chuyển đổi 44
3.1.3.2 Analogue WatchDog . 46
3.1.3.3 Cấu hình ADC 47
3.1.3.4. Dual mode . 48
3.1.4.1. Cả hai khối ADC cùng hoạt động ở cùng chế độ Regular hoặc Injected
. 49
3.1.4.2. Cả hai khối cùng hoạt động ở 2 chế độ Regular và Injected xen kẽ 49
3.1.4.3. Hoạt động xen kẽ nhanh và chậm Regular 50
3.1.4.4. Chế độ kích hoạt thay thế . 50
3.2.1. Khối Capture/Compare . 52
3.2. 2 Khối Capture . 53
3.2.3 Chế độ PWM Input 54
3.2.4 Chế độ PWM . 55
3.2.5 Chế độ One Pulse . 56
3.3 Đồng bộ hoá các bộ định thời 56
3.4 RTC và các thanh ghi Backup . 58
3.5 Kết nối với các giao tiếp khác 59
3.5.1 SPI . 59
3.5.2 I2C . 60
3.5.3 USART 61
3.5.4 CAN 63
3.5.5 USB . 65
Chương 4 LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BưỚC SỬ DỤNG
ARM-STM32F103 . 67
4.1 Giới thiệu Kit STM32 STM32F103 . 67
4.1.1 Mạch CPU 68
4.1.2 Mạch giao tiếp RS232 qua USART1 . 69
4.1.3 Mạch cấp nguồn và USB . 69
4.1.4 Mạch giao tiếp với LCD, nạp và gỡ nỗi chương trình qua JTAG, các
mạch giao tiếp CAN/ PS2 . 70
4.1.5 Mạch thẻ nhớ SD/MMC qua giao tiếp SPI 70
4.2 Điều khiển động cơ bước với Kit STM32 STM32F103 . 70
4.2.1.Thiết kế mạch Motor Driver: . 70
4.2.2. Chương trình điều khiển Step Motor: . 71

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: