Xây dựng hệ thống giám sát về điều khiển thông minh quan sát và điều khiển trên PPCNỘI DUNG:

Chương 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 Tổng quát nhà thông minh 2
1.1.1 Phân loại theo hệ thống kỹ thuật . 2
1.1.2 Phân loại theo cơ chế thông minh . 3
1.2 Hướng tiếp cận . 3
1.2.1 Phạm vi chung bài toán 3
1.2.1.1 Module nhận diện điều khiển qua IP Camera 4
1.2.1.2 Quan sát và điều khiển trên PPC . 4
1.2.1.3 Module mô phỏng 3D . 4
1.2.2 Phạm vi module quan sát và điều khiển trên PPC . 5
1.2.2.1 Hạ tầng mạng 5
1.2.2.2 Quản lý người dùng 5
1.2.2.3 Quản lý đối tượng . 5

Chương 2 GIẢI PHÁP MẠNG . 6
2.1 Bluetooth 6
2.1.1 Khái quát . 6
2.1.2 Đặc điểm 6
2.1.3 Ưu điểm . 7
2.1.4 Nhược điểm . 8
2.2 Wireless 9
2.2.1 Khái quát . 9
2.2.2 Các mô hình WLAN: . 9
2.2.3 Ưu điểm . 11
2.2.4 Nhược điểm . 12
2.3 So sánh công nghệ Bluetooth và Wireless . 12
Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà thông minh
Chương 3 QUAN SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÊN PPC . 16
3.1 Mô tả hệ thống 16
3.1.1 Connection Manager 16
3.1.1.1 Yêu cầu và chức năng . 17
3.1.1.2 Thiết kế . 17
3.1.1.3 Thành phần kết nối . 18
3.1.1.4 Thành phần quản lý kết nối . 18
3.1.1.5 Hoạt động . 18
3.1.2 Data Manager . 19
3.1.2.1 Yêu cầu và chức năng . 19
3.1.2.2 Thiết kế . 20
3.1.2.3 Hoạt động . 21
3.1.3 Session & Application Manager . 23
3.1.3.1 Yêu cầu và chức năng . 23
3.1.3.2 Thiết kế . 24
3.1.3.3 Session . 24
3.1.3.4 Application . 24
3.1.3.5 Hoạt động . 25
3.2 Biểu đồ tuần tự . 25
3.2.1 Quản lý kết nối . 25
3.2.2 Gửi dữ liệu . 26
3.2.3 Phân luồng ứng dụng . 27
3.2.4 Luồng dữ liệu hệ thống 28
Chương 4 THỰC NGHIỆM 30
4.1 Ghép nối module . 30
4.2 Thực nghiệm . 30
4.2.1 Yêu cầu cấu hình 30
4.2.1.1 PPC 30
4.2.1.2 PC . 30
4.2.2 Số liệu thực nghiệm . 31
4.2.2.1 Thực nghiệm truyền dữ liệu 31
4.2.2.2 Số liệu thực nghiệm sau khi ghép với các module khác . 31
Chương 5 KẾT LUẬN . 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 34

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: