Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bằng phần mềm Snort và giải pháp kết hợp với IPTables


Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bằng phần mềm Snort và giải pháp kết hợp với IPTables.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: